Slovak Journal for Educational Sciences / Slovenský časopis pre pedagogické vedy
Časopis Pedagogika.sk

Tatarko, Michal: Vplyv jazykových predpokladov na úspešnosť učenia sa cudzieho jazykaAnotácia: Štúdia sa zaoberá skúmaním jazykových predpokladov a ich vplyvu na učenie sa cudzieho jazyka. Jej primárnym cieľom je teoreticky a empiricky vymedziť úlohu jazykových predpokladov v procese učenia sa cudzieho jazyka. V teoretickej rovine sú opísané vybrané komponenty jazykových predpokladov. Z teoretického rozboru sme vyvodili premenné, ktoré vystupujú ako možné prediktory úspešnosti učenia sa cudzieho jazyka. Následný výskum bol uskutočnený na základe štatistického spracovania kvantitatívnych údajov zozbieraných na slovenských gymnáziách v Prešovskom kraji. Obsahom výskumu je štatistická analýza korelácie medzi jednou nezávislou (úroveň lingvistického komponentu jazykových predpokladov) a jednou závislou premennou (úroveň úspešnosti učenia sa anglického jazyka). Na zber dát boli použité nástroje založené na metóde testovania a škálovania. Jednotlivé výsledky potvrdili predpokladané skutočnosti a identifikovali lingvistický komponent jazykových predpokladov ako prediktor úspešnosti učenia sa cudzieho jazyka. Tieto výsledky sú v porovnaní s inými zahraničnými štúdiami do značnej miery podobné.

PEDAGOGIKA.SK, 2019, ročník 10, č. 3: 181-200

Kľúčové slová: jazykové predpoklady, komponenty jazykových predpokladov, fonetické kódovanie, lingvistický komponent, pamäťový komponent, úspešnosť učenia sa cudzieho jazyka

The Effect of Language Aptitude on Foreign Language Learning. The paper deals with language aptitude and its effect on the foreign language learning. The main aim is to explore the language aptitude and identify its role in foreign language learning from theoretical and empirical point of view. Based on the theoretical analysis, we identified a variable that can serve as a potential predictor of success in the foreign language learning. Data, which we collected at selected grammar schools in Prešov district, were statistically analyzed – we examined the correlation between the linguistic component of language aptitude (independent variable) and language learning success (dependent variable). The data were collected by means of testing and scaling. The result confirmed the assumed hypothesis that the language aptitude is a relevant predictor of success in foreign language learning. This result is in comparison to other studies very similar.

PEDAGOGIKA.SK, 2019, Vol. 10 (No 3: 181-200)

Key words: language aptitude, components of language aptitude, phonetic coding, linguistic component, memory, success in foreign language learning.

Stiahnuť celý článok v PDF