Slovak Journal for Educational Sciences / Slovenský časopis pre pedagogické vedy
Časopis Pedagogika.sk

Tokárová, Anna: Edukačné aspekty sociálnej práce


Anotácia: Edukačné aspekty sociálnej práce. Edukačné aspekty sociálnej práce sú v tomto príspevku chápané a prezentované z dvoch perspektív: historickej aj interdisciplinárnej. Príspevok zoznamuje čitateľa so vzťahom sociálnej práce a sociálnej pedagogiky a vysvetľuje jeho vývoj v kontexte dostupnej teórie a ďalších príbuzných vedných disciplín. Príspevok zároveň poskytuje cenný prehľad prác v stredoeurópskom akademickom priestore v súvislosti so širším medzinárodným poznaním v tejto oblasti.

PEDAGOGIKA.SK, 2013, ročník 4, č. 3: 214-232

Kľúčové slová: sociálna práca, sociálna pedagogika, sociálne štúdiá, holistická paradigma v sociálnych štúdiách

Educational aspects of social work. The educational aspects of the social work are viewed and presented from two perspectives: historical and interdisciplinary. The article introduces a reader to the relationships of the social work and the so- cial pedagogy, and also explains their evolution. Doing so, it provides an ex- haustive literature review rooted in the Central European context while acknowl- edging the wider international development and the state of art of the knowledge in this field.

PEDAGOGIKA.SK, 2013, Vol. 4. (No. 3: 214-232)

Key words: social work, social pedagogy, social studies, holistic paradigm in social studies

Stiahnuť celý článok v PDF