Slovak Journal for Educational Sciences / Slovenský časopis pre pedagogické vedy
Časopis Pedagogika.sk

Trnka, Marian: Cesty k zvýšeniu ekologickej validity pedagogických výskumov


Anotácia: Štúdia sa zaoberá problémami, ktoré sprevádzajú validitu ex post facto výskumu a experimentálneho pedagogického výskumu. Približuje najvýraznejšie úskalia interpretácie výsledkov ex post facto a experimentálnych výskumov a bližšie odôvodňuje potrebu ich vzájomného prepájania. Vyvodzuje dva spôsoby prepájania ex post facto a experimentálneho výskumu a načrtáva podstatu ich realizácie.
PEDAGOGIKA.SK, 2012, ročník 3, č. 1: 5-22

Kľúčové slová: konštruktivizmus, ex post facto výskum, experimentálny výskum, ekologická validita, moderátorová premenná.

Routes to Increasing Ecological Validity in Educational Research. The paper concentrates on problems linked with validity of ex post facto and experimental research in education. It describes the largest stumbling points in interpretation of ex post facto and experimental research findings and then it substantiates the need of their interconnection. Two manners of connecting ex post facto and experimental research are proposed as well as their practical realisation in research projects are presented.
PEDAGOGIKA.SK, 2012, Vol. 3, (No. 1: 5-22)

Key words: constructivism, ex post facto research, experimental research, ecological validity, moderator variables.

Stiahnuť celý článok v PDF