Slovak Journal for Educational Sciences / Slovenský časopis pre pedagogické vedy
Časopis Pedagogika.sk

Pokyny pre editorov a recenzentov

Editor

 • Základná zodpovednosť editora časopisu je zabezpečiť vhodný a férový recenzný proces (dvojitý) pre všetky rukopisy odovzdané na uverejnenie.
 • Editor má podať neskreslené/objektívne posúdenie všetkých rukopisov a má posúdiť všetky dôvody bez ohľadu na osobné a rodinné vzťahy s autorom/autormi, rasu, rod, sexuálnu orientáciu, náboženstvo, etnický pôvod, občianstvo, profesionálne združenie alebo politickú filozofiu autora/autorov.
 • Editor a jeho spolupracovníci nesmú zverejňovať žiadne informácie o rukopise, mená recenzentov nesmú byť zviditeľnené editorom alebo jeho spolupracovníkmi.
 • Editor, ktorý je autorom alebo spoluautorom rukopisu predloženého na posúdenie, nesmie preskúmavať túto prácu. Ak po uverejnení editorovho/autorovho diela prebehne vedecká debata v rámci časopisu, editor/autor nenesie žiadnu redakčnú zodpovednosť v súvislosti s tým.
 • Editor zverejní všetky potenciálne konflikty záujmov a/alebo ich zdanie.

Recenzenti

 • Recenzent má zaobchádzať s rukopisom prijatým na kontrolu ako s dôverným dokumentom a nesmie ani zverejniť ani diskutovať o ňom s ostatnými s výnimkou osoby (v prípade potreby), s ktorou je možné sa v špecifickom prípade poradiť.
 • Nepublikované informácie, argumenty alebo výklady, obsiahnuté v predloženom rukopise, sú dôverné a nesmú byť použité vo výskume recenzenta alebo inak šírené, iba ak so súhlasom autora.
 • Recenzent sa má vyhnúť konfliktu záujmov a / alebo ich zdaniu.
 • Recenzent musí objektívne posúdiť kvalitu rukopisu a má rešpektovať intelektuálnu nezávislosť autora(ov). Osobná kritika nie je nikdy vhodná.
 • Recenzent má byť úprimný, ale taktný.
 • Recenzent má vysvetliť a podložiť svoje posudky adekvátne tak, aby ich editor a autor (i) mohli pochopiť a preskúmať.
 • Od recenzenta sa požaduje, aby venoval pozornosť nasledujúcemu:

Reprezentuje abstrakt rukopis adekvátne?
Je hlavná výskumná otázka zaujímavá a dôležitá? Ponúka rukopis originálny a inovatívny prínos / postup k teórii alebo metodológii pedagogického výskumu alebo vzdelávacej praxe?
Poskytuje rukopis aktuálne znalosti o výskume? Sú dostatočne v texte využívané a hodnotené?
Sú na riešenie výskumnej otázky použité vhodné metódy? (V prípade empirických výskumov: Môže byť opakovaný?)
Sú závery dobre odôvodnené a dôkazy predložené?
Sú informácie uvedené v tabuľkách, číslach a diagramoch užitočné, jasné a v zhode s textom?

Redakcia žiada autorov a oponentov, aby pri písaní a posudzovaní textov zohľadňovali tieto kritériá kvality:

 • preukázanie znalosti súčasného rozpracovania danej problematiky v domácej a zahraničnej literatúre, jej systematické zhrnutie a zhodnotenie,
 • jasne vymedzené východiská analýzy a explikácia použitých hodnotiacich kritérií,
 • originalita autorského prínosu k základným otázkam teórie, metodologické a metodické inovácie, podnety pre novú orientáciu pedagogického výskumu,
 • zreteľná charakteristika použitých postupov, najmä pri využívaní štatistických a empirických údajov,
 • prínos k poznaniu prebiehajúcich základných procesov výchovy a vzdelávania na Slovensku v kontexte interkultúrneho a medzinárodného porozumenia.

Články sú dvojstranne anonymne recenzované (double-blind review) rešpektovanými členmi slovenskej pedagogickej komunity.