Slovak Journal for Educational Sciences / Slovenský časopis pre pedagogické vedy
Časopis Pedagogika.sk

Obsah


Ročník 12, 2021, č. 3, s. 110-250

UČITEĽSKÁ PRÍPRAVA

 • Zelina, Miron: Reformy a smerovanie školstva
 • Matulčíková, Mária: Paralely v uplatňovaní teórií výchovy (vychovávania) a didaktických teórií a prax školského vzdelávania
 • Kurincová, Viera, Turzák, Tomáš: Širšie súvislosti angažovanosti rodičov v práci školy a príprava budúcich učiteľov
 • Medveďová, Janka: Názory J. A. Komenského na osobnosť učiteľa a ich inšpirácia v akademickej príprave budúcich učiteľov

SOCIÁLNY PEDAGÓG V ŠKOLE

 • Bakošová, Zlatica: Školský sociálny pedagóg v Slovenskej republike – teoretické rozpracovanie a praktické uplatnenie
 • Zemančíková, Vladimíra: Dieťa z odlišného socio-kultúrneho prostredia v predškolskej edukácii z aspektu sociálnej pedagogiky
 • Liberčanová, Kristína, Kurtek, Lara Izabela: Profesijná dráha školských sociálnych pedagógov na Slovensku

VÝCHOVA A VZDELÁVANIE DOSPELÝCH

 • Lukáč, Eduard, Mayer, Katarína, Lenhardtová, Martina: Niektoré výsledky výskumu výchovy a vzdelávania dospelých na Slovensku v období ČSR (1918 – 1938).
 • Matulčík, Július: Vývojové tendencie andragogiky ako vedy v kontexte celoživotného a širokoživotného vzdelávania a učenia sa dospelých
 • Pirohová, Ivana: Druhošancové vzdelávanie v ére prekarizácie práce
 • Szabová-Šírová, Lea: Vzdelávanie dospelých orientované na zmenu

Stiahnuť celé číslo v PDF