Slovak Journal for Educational Sciences / Slovenský časopis pre pedagogické vedy
Časopis Pedagogika.sk

Dombi, Alice – Dombi, Mária (eds.): Fejezetek a szociálpedagógia Köréből – Kapitoly z oblasti sociálnej pedagogiky (Eleonóra Mendelová)


Szeged: JGYP Kar, Szegedi Tudományegyetem, 2013, 216 s. ISBN 978-615-5106-12-5

Podstatou sociálnopedagogickej práce je prevencia, kompenzácia nedostatkov spoločnosti a možná korekcia, ktoré sociálny pedagóg realizuje v spolupráci s rôznymi výchovnými činiteľmi a v rôznych prostrediach edukácie (výchovno-vzdelávacie, špeciálno-výchovné, preventívne zariadenia, zariadenia náhradnej rodinnej výchovy, zdravotnícke zariadenia…). Autori posudzovaného zborníka vychádzajú z tézy, že sociálny pedagóg rieši sociálne kontakty, sociálne problémy detí a mládeže v spolupráci s osobami, skupinami, pričom vo svojej práci analyzuje a skúma zákonitosti fungovania spoločnosti, spoločenské nerovnosti, problémové situácie, rizikové činitele atď.

Stiahnuť celý článok v PDF