Slovak Journal for Educational Sciences / Slovenský časopis pre pedagogické vedy
Časopis Pedagogika.sk

Pirohová, Ivana: Teórie vzdelávania dospelých (Július Matulčík)


Prešov: Prešovská univerzita v Prešove, Fakulta humanitných a prírodných vied, 2015. 89 s. ISBN 978-80-555-1321-8

Teoretické koncepcie a prístupy k edukácii dospelých sa v odbornej literatúre vo zvýšenej miere začali objavovať približne od druhej polovice 20. storočia. Významnou teoretickou koncepciou aj pre súčasnú teóriu a prax edukácie dospelých na Slovensku sa stali idey publikované v monografiách Heinricha Hanselmanna (1951) a Franza Pöggelera (1957) ktoré priniesli aj nový termín pre teóriu edukácie dospelých – andragogika. S rastúcim významom a rozširovaním vzdelávania dospelých a ďalšieho vzdelávania sa rozličné teórie vzdelávania dospelých, reprezentované významnými predstaviteľmi z rozličných krajín, stretávajú s čoraz väčším záujmom odborníkov pôsobiacich v andragogickom výskume a samozrejme aj v oblasti prípravy profesionálnych pracovníkov – andragógov pôsobiacich v rozličných oblastiach andragogickej praxe.

Stiahnuť celý článok v PDF