Slovak Journal for Educational Sciences / Slovenský časopis pre pedagogické vedy
Časopis Pedagogika.sk

Dončevová, Silvia: Prednáška o štandardoch vedy na pôde Slovenskej pedagogickej spoločnosti pri SAV


Pod záštitou Slovenskej pedagogickej spoločnosti pri SAV odznela dňa 2. 6. 2010 v priestoroch Pedagogickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave prednáška prof. Štefana Šveca, CSc., s názvom Štandardy vedy PAG (pedagogickej, andragogickej, geragogickej).

Na úvod sa prítomným prihovoril prof. L. Macháček, predseda SPS pri SAV, ktorý privítal účastníkov a predstavil zámer Slovenskej pedagogickej spoločnosti organizovať pravidelné prednášky na aktuálne odborné témy v spolupráci s redakciou časopisu PEDAGO-GIKA.SK.

Stiahnuť celý článok v PDF