Slovak Journal for Educational Sciences / Slovenský časopis pre pedagogické vedy
Časopis Pedagogika.sk

Slovenská pedagogická spoločnosť pri SAV rokovala


Na FF UCM v Trnave sa 28. 1. 2010 uskutočnilo riadne Valné zhromaždenie SpaS pri SAV. Rokovanie viedol podpredseda spoločnosti doc. J. Danek, prorektor UCM v Trnave. V súlade s programom odznela správa o činnosti (pozri ďalej), ktorú predniesol predseda SpaS pri SAV prof. L. Macháček a správa revíznej komisie (pozri ďalej), ktorú predniesol Dr. P. Holkovič. V diskusii vystúpili Dr. M. Sirotová s prezentáciou koncepcie novej sekcie pre vysokoškolskú pedagogiku, Mgr. S. Dončeva v zastúpení doc. Z. Bakošovej informovala o terminologickom slovníku sociálnej pedagogiky, prof. E. Kratochvílová pripomenula činnosť sekcie pedagogiky voľného času, prof. P. Gavora prezentoval koncepciu nového vedeckého časopisu PEDAGOGIKA.SK, prof. P. Ondrejkovič nastolil otázku nových možností skvalitňovania vedeckej prípravy študentov doktorandského štúdia. Výsledky diskusie sú obsiahnuté v schválených uzneseniach VZ SpaS pri SAV (pozri ďalej).

Stiahnuť celý článok v PDF