Slovak Journal for Educational Sciences / Slovenský časopis pre pedagogické vedy
Časopis Pedagogika.sk

E-learning a online vzdelávanie dospelých


Anotácia: Štúdia prináša pohľad na možnosti e-learningu najmä vo vzdelávaní dospelých vrátane porovnania s tradičnými prezenčnými formami vzdelávania. Pozornosť je venovaná aj najnovším trendom v e-learningu, ako je napr. uplatňovanie web 2.0 prístupu, využívanie sémantických webových stránok a pod. Problematika postavenia a úloh tútora v e-learningu je spracovaná s ohľadom na odlišné požiadavky študujúcich v on-line formách vzdelávania. Záver štúdie naznačuje trendy v e-learningu v najbližšom období. PEDAGOGIKA SK 2010, ročník 1, č. 2: 107-122

Kľúčové slová: vzdelávanie dospelých, e-learning, on-line vzdelávanie, tútor v on-line vzdelávaní, evalvácia

E-Learning and On-line Education of Adults. The paper describes the potentials of e-learning in adult education and compares this learning with traditional face-to-face manners of education. Attention is paid to the latest forms of e-learning such as the web 2.0 approach, use of semantic web pages and the like. The roles and tasks of tutors are characterized with respect to varied demands of learners in on-line learning. The final part of the paper delineates the e-learning trends in the nearest future. PEDAGOGIKA SK 2010, Vol. 1. (No. 2: 107-122)

Key words: adult education, e-learning, on-line education, tutor in on-line education, evaluation

Branislav Frk

Stiahnuť celý článok v PDF