Slovak Journal for Educational Sciences / Slovenský časopis pre pedagogické vedy
Časopis Pedagogika.sk

Kosová, Beata: Súčasné univerzitné vzdelávanie – zmeny a výzvy


Procesy zbližovania rôznych typov vysokoškolských inštitúcií spôsobujú aj degradáciu vysokoškolského vzdelávania. Podstata univerzity bola vždy v histó-rii chápaná podľa povahy myslenia, ktoré sa na nej pestuje, universitas znamená celok jednotlivostí, princíp celku, vychádza z celostnosti vedy a poznania. Novodobé chápanie aj vďaka bolonskému procesu presadzuje rýchlu cielenú prípravu pre hospodársku prax a trh práce a výskum podľa požiadaviek praxe a nie rozvíjanie slobodného a autonómneho myslenia, ľudských individualít a slobodnú vedu. To ovplyvňuje aj nové slovenské univerzity z konca 20. storočia, ktoré sa vyvíjajú od najprv prevažne regionálnych vzdelávacích ustanovizní smerom k univerzitným ideám. Tradičné princípy univerzít sa stávajú vplyvom bolonského procesu, ktorý ich narušuje, stále viac a viac aktuálnymi.
Universitas scientiarum znamená celostnosť vedy, universitas universum vzťah k celku, princíp otvorenosti, universitas scholarum et doctorum celok študujúcich a vyučujúcich, universitas litterarum celok vzdelanej a mravnej vzdelanosti, integritu osobnosti. Pre ich stále udržiava-nie by univerzity mali realizovať filozofickú a vedeckú reflexiu seba samých ako univerzít a ako autonómne učiace sa organizácie organizovať pro-univerzitné ďalšie vzdelávanie svojich zamestnancov.