Slovak Journal for Educational Sciences / Slovenský časopis pre pedagogické vedy
Časopis Pedagogika.sk

Malík, Branislav: Pár poznámok k jednej antinómii výchovy


Anotácia: Autorov príspevok je reakciou na konfrontáciu, ktorej recenzent Michal Rehúš vystavil prácu autorov Ondreja Kaščáka a Branislava Pupalu Výchova a vzdelávanie v základných diskurzoch. Za disonanciami medzi konsenzuálnym a liberálnym diskurzom, na ktorých recenzent postavil svoju kritiku uvedenej publikácie, autor identifikuje novú, rodiacu sa antinómiu výchovy. Tú v predkladanom texte vyjadruje otázkou, ako v podmienkach exponenciálneho nárastu ľudského poznania uskutočniť výber relevantných poznatkov, ktoré by sa mali stať súčasťou obsahu vzdelávania v multikultúrnom prostredí (t. j. v prostredí, kde nie je možné bližšie špecifikovať jeho adresáta).
PEDEGOGIKA.SK, 2012, ročník 3, č. 1: 23-31

Kľúčové slová: antinómia výchovy, selekcia poznatkov, multikultúrne prostredie, kultúra.

A Few Notes on an Antinomy in Education. The paper is a response on a review by Michal Rehúš of the book Výchova a vzdelávanie v základných diskurzoch authored by O. Kaščák and B. Pupala. Behind the dissonance between the consensual and liberal discourses as described in the book review, the author of this paper identified a new, emerging antinomy in education. The author poses a question of how to select relevant knowledge for the curriculum in a multicultural environment (i. e., environment in which it is impossible to specify the learner).
PEDEGOGIKA.SK, 2012, Vol. 3. (No. 1: 23-31)

Key words: antinomy in education, selection of knowledge, multicultural environment, culture.

Stiahnuť celý článok v PDF