Slovak Journal for Educational Sciences / Slovenský časopis pre pedagogické vedy
Časopis Pedagogika.sk

Reid, Eva: Potreba národných učebníc angličtiny a špecifiká tvorby učebníc pre potreby slovenského žiakaAnotácia: Vyučovanie anglického jazyka má na Slovensku dominantné postavenie, čo sa týka vyučovania cudzích jazykov. Anglický jazyk je povinným cudzím jazykom od tretieho ročníka základných škôl. Medzinárodné a národné výskumy poukazujú na silné postavenie učebníc na slovenských školách. Z tohto dôvodu je nevyhnutné, aby učebnice anglického jazyka boli dobré a vhodné pre potreby slovenského žiaka. Náš trh je zaplavený učebnicami anglického jazyka od veľkých medzinárodných vydavateľstiev, ktoré nie vždy spĺňajú požiadavky pre slovenského žiaka. Táto práca sa zaoberá porovnávaním zahraničných učebníc a slovenských učebníc prihliadajúc na ich vhodnosť pre potreby slovenského žiaka. Už roky sa volá po potrebe vytvoriť národné učebnice anglického jazyka, ale tie v našom školstve stále absentujú a tie učebnice, ktoré existujú, sa len veľmi ťažko dostávajú do slovenských škôl.

PEDAGOGIKA.SK, 2019, ročník 10, č. 3: 201-222

Kľúčové slová: učebnice anglického jazyka, špecifiká slovenského žiaka, tvorba učebníc

The need of national English textbooks and specifics of creating of textbooks for needs of the Slovak pupil. English language has a dominant place in the Slovak educational system and it is a compulsory foreign language from the third grade of primary schools. International and national research studies show that textbooks have a strong position in Slovak schools, and for this reason, it is very important to use good English language textbooks which would fulfil the needs of Slovak pupils. The market in Slovakia is full of English language textbooks from big international publishers, which are not always suitable for the needs of Slovak learners. This paper compares international textbooks and Slovak textbooks focusing on the specific needs of Slovak learners. There have been requirements to create national textbooks for many years, but such books are still missing, or the existing ones have great difficulties to get into Slovak schools.

PEDAGOGIKA.SK, 2019, Vol. 10 (No 3: 201-222)

Key words: English language textbooks, needs of Slovak pupils, writing textbooks.

Stiahnuť celý článok v PDF