Slovak Journal for Educational Sciences / Slovenský časopis pre pedagogické vedy
Časopis Pedagogika.sk

Salazar Noguera, Joana: Identifying Foreign Language Learning Styles in Spanish Undergraduate Students (Zisťovanie štýlov učenia sa cudzieho jazyka u španielskych vysokoškolských študentov)


Anotácia: Zisťovanie štýlov učenia sa cudzieho jazyka u španielskych vysokoškolských študentov. Článok prináša zistenia z výskumu identifikácie a percepcie učebných štýlov u študentov prvého ročníka (n = 58) študijného programu Anglické štúdie na jednej španielskej univerzite. Dáta boli získané za pomoci troch výskumných nástrojov: Sensory Modality Strength Assessment (Barbe, Milone, 1981), Mind Styles Model (Gregors, 1984) a Temperament Type Sorter (Keirsey, 1998). Študentom bol tiež zadaný dotazník zisťujúci, ako si vážia zistenia o ich vlastnom učebnom štýle. Zistila sa preferencia vizuálneho učenia sa, ale aj isté zastúpenie konkrétno-sekvenčného, ochranárskeho a idealistického štýlu učenia sa. Študenti s preferenciou kinestetického štýlu učenia sa vyskytli len v malom počte. Študenti pozitívne oceňovali možnosť spoznať svoj vlastný učebný štýl, pretože dovtedy ho nepoznali, ani si ho neuvedomovali. Aplikačné závery výskumu zdôrazňujú potrebu diagnostikovania učebného štýlu študentov ako dôležitého komponentu učebného procesu.
PEDAGOGIKA.SK, 2013, ročník 4, č. 2: 126-143

Kľúčové slová: Učenie sa cudzieho jazyka; učebné štýly; Keirseyho nástroj na identifikáciu temperamentu; výskumné nástroje na zisťovanie učebných štýlov

Identifying Foreign Language Learning Styles in Spanish Undergraduate Students. This article presents the findings of a study on the identification and perception of learning styles conducted among first-year students (n=58) reading for a degree in English Studies at a Spanish university. The data were gathered from three instruments that measure learning styles – Barbe and Milone’s Sensory Modality Strength Assessment (1981), Gregorc’s Mind Styles Model (1984) and Keirsey’s Temperament Type Sorter (1998) – as well as an opinion questionnaire that determines the value the students perceived in identifying their own learning styles. Findings indicated strong visual learning preferences among participants as well as a presence of Concrete Sequential, Guardian and Idealist types. A low percentage of Kinesthetic students was also found. Favorable attitudes towards learning styles’ awareness were encountered whilst previous low exposure to learning styles inventories was identified. The implications for tertiary education regarding learning styles’ identification as an essential procedure in the learning process are discussed.
PEDAGOGIKA.SK, 2013, Vol. 4 (No. 2: 126-143)

Key words: Foreign Language Learning; Learning Styles; Temperament Type Sorter; Sensory Modality Strength Assessment; Mind Styles Model

Stiahnuť celý článok v PDF