Slovak Journal for Educational Sciences / Slovenský časopis pre pedagogické vedy
Časopis Pedagogika.sk

Śliwerski, Bogusław: Pedagogické smery modernizmu


Anotácia: Článok predstavuje diferenciáciu a klasifikáciu trendov v humanitných odboroch pedagogického myslenia v období moderny. Autor sa zaoberá vzťahmi medzi politikmi, kultúrou a vzdelávaním a jeho hlavnými paradigmami v posled-nom období modernity, ktorá zahŕňa tri štádiá: ortodoxiu, heterodoxiu a hete-rogéniu. Článok ukazuje špecifickosť teórie a špecifickosť vedeckých diskurzov o vzdelávaní vo svete. Autor venuje pozornosť nerovnomernému vývoju vedy o vzdelávaní v dôsledku globalizácie a integrácie sociálnych a humanitných vied.
PEDAGOGIKA.SK, 2013, ročník 4, č. 1: 55-67

Kľúčové slová: pedagogické myslenie, modernizmus, ortodoxia, výchova, vzdelávanie, historiografia, kultúra, vzdelávacia doktrína

Educational Trends of Modernism.The article presents differentiation and classification of trends in the humanities pedagogical thinking in the period of modernism. The author discusses the relationship between politics, culture and education and its major paradigms in the last period of modernity, which includes three stages: orthodoxy, heterodoxy and heterogenia. The article reveals specificity of theory and specificity of science discourses about education in the world. The autor pays attention to the unequal development of science about education as a result of globalization and the integration of the social sciences and humanities.
PEDAGOGIKA.SK, 2013, Vol. 4 (No. 1: 55-67)

Key words: epedagogical thought, modernism, orthodoxy, upbringing, education, historiography, culture, educational doctrine.

Stiahnuť celý článok v PDF