Slovak Journal for Educational Sciences / Slovenský časopis pre pedagogické vedy
Časopis Pedagogika.sk

Svitačová, Eva Mravcová, Anna Moravčíková, Danka: Globálne rozvojové vzdelávanie na Fakulte ekonomiky a manažmentu SPU v Nitre – jedna z foriem internacionalizácie vzdelávania


Anotácia: Globálne rozvojové vzdelávanie na Fakulte ekonomiky a manaž-mentu SPU v Nitre – jedna z foriem internacionalizácie vzdelávania.Požiadavka internacionalizácie vzdelávania je v súčasnosti nanajvýš aktuálna aj pre slovenské vysoké školy a univerzity. Dôkazom je aj Fakulta ekonomiky a manaž-mentu SPU v Nitre, ktorá sa v tejto súvislosti, okrem iného, usiluje do edukačného procesu zavádzať nové formy vzdelávania a nové vzdelávacie prístupy. Jedným z nich je globálne rozvojové vzdelávanie. Za účelom komplexnejšej prípravy budúcich ekonomických aktérov na prax v novom globálnom ekonomickom a spoločenskom prostredí, prebieha postupná implementácia tohto fenoménu aj do edukačného procesu na Fakulte ekonomiky a manažmentu SPU v Nitre (ďalej len FEM SPU). Na to sa zameriava aj výskumný projekt KEGA, ktorého riešiteľmi sú pedagógovia z viacerých katedier FEM. Opierajúc sa o uvedený výskum, príspevok prináša nielen aktuálne predstavy o cieľoch, spôsoboch a formách implementácie tohto nového vzdelávacieho prístupu do edukačného procesu na FEM SPU. Vďaka tomu, že v rámci daného výskumu sa riešitelia stretli s kolegami z ďalších ekonomických fakúlt na Slovensku, spoločnými silami sa usilovali nachádzať najvhodnejší spôsob implementácie globálneho rozvojového vzdelávania do edukačného procesu na ekonomických fakultách.

PEDAGOGIKA.SK, 2015, ročník 6, č. 1: 24-43

Kľúčové slová: internacionalizácia; globálne rozvojové vzdelávanie; ekonomické fakulty; globalizácia; implementácia

Global development education at the Faculty of Economics and Management at SUA in Nitra – one of the forms of internationalization of education. Requirement for internationalization of education is currently highly actual also for the Slovak colleges and universities. The evidence is also the Faculty of Economics and Management at SUA in Nitra, which among other things also aspires to implement new forms of education and new educational approaches to the educational process, in this context. One of them is the global development education. For the purpose of more comprehensive training of future economic actors for the practice in a new global economic and social environment, the gradual implementation of this phenomenon into the educational process at the Faculty of Economics and Management SUA in Nitra (further as FEM SUA), is in progress. Also the research project KEGA is focused on this. Its solutionists are the educators from several departments of FEM. On the basis of this research the paper brings not only the current ideas about the goals, methods and forms of implementation of this new educational approach into the educational process at FEM SUA. Thanks to the fact that the solutionists could meet with the colleagues from other faculties of economics in Slovakia within this research, they tried to find the most appropriate method of implementation of global development education into the educational process at the faculties of economics, together.

PEDAGOGIKA.SK, 2015, Vol. 6 (No. 1: 24-43)

Key words: : internationalization; global development education; economic faculties; globalization; implementation

Stiahnuť celý článok v PDF