Slovak Journal for Educational Sciences / Slovenský časopis pre pedagogické vedy
Časopis Pedagogika.sk

Schmidt, Zuzana, Schmidt, Peter: Kompetencia verzus kompetentnosť


Anotácia: V článku sa venujeme problematike kompetencií, respektíve nesprávnemu používaniu tohto veľmi frekventovaného pojmu. V poslednom desaťročí pojem „kompetencia“ vytesnil z pedagogického slovníka všetky rokmi zaužívané a výstižné slovenské odborné pojmy ako schopnosť, zručnosť či spôsobilosť. Tento invazívny proces mal za následok, že v pojmovom aparáte pedagógov vznikol chaos a  pojem kompetencia sa začal zmätočne používať. Našou snahou je poukázať na nedostatky a ako ich odstrániť, aby pekné slovenské pedagogické pojmy týkajúce sa spôsobilostí, zručností, schopností boli znovu zmysluplne využívané.

PEDAGOGIKA.SK, 2021, ročník 12, č. 1: 43-52

Kľúčové slová: kompetencia, právomoc, kompetentnosť, spôsobilosť, zručnosť, schopnosť

Abstract: Competence versus Capability. In the article we deal with the issue of competencies, respectively the incorrect use of this very frequent term. In the last decade, the term competence has pushed out of the pedagogical dictionary all the nice and concise Slovak professional terms such as ability, skill or competence. As a result of this invasive process, chaos arose in the conceptual apparatus of educators and the term competence began to be used meaninglessly. Our effort is to point out the shortcomings and how to eliminate them, so that nice Slovak pedagogical concepts related to abilities, skills, suitabilities are meaningfully used again.

PEDAGOGIKA.SK, 2021, vol. 12 (no. 1: 43-52)

Key words: competence, authority, capability, suitability , skill, ability

Otvoriť celý článok v PDF