Slovak Journal for Educational Sciences / Slovenský časopis pre pedagogické vedy
Časopis Pedagogika.sk

Slovenský časopis pre pedagogické vedy

je elektronický časopis, ktorý vydáva Slovenská pedagogická spoločnosť pri SAV. Prináša originálne state z oblasti pedagogických vied, ktoré sú zamerané teoreticky alebo empiricky a rozširujú poznatkovú bázu pedagogiky. Osobitnú pozornosť venuje problematike teórie a metodológie pedagogického výskumu, dejinám pedagogického myslenia na Slovensku, teórii výchovy a vyučovania, andragogike, pedeutológii, pedagogike voľného času, sociálnej  pedagogike, pedagogickej psychológii a sociológie výchovy a pod. Časopis prináša analytické recenzie publikácií a  informácie  zo života vedeckej komunity pedagógov na Slovensku i v zahraničí, predovšetkým v EÚ.

Pedagogika.sk je priestorom pre odbornú diskusiu o aktuálnych problémoch výchovy a vzdelávania v slovenskej spoločnosti. Slovenská pedagogická spoločnosť pri SAV ako vydavateľ prvého e-časopisu pre pedagogické vedy  na Slovensku má záujem o zvýšenie vedeckej a odbornej úrovne publikovaných textov. Vyjadruje tým svoju snahu podporiť začleňovanie slovenskej pedagogiky do kontextu súčasného svetového a najmä európskeho pedagogického poznania.