Slovak Journal for Educational Sciences / Slovenský časopis pre pedagogické vedy
Časopis Pedagogika.sk

Pokyny pre autorov

Pedagogika.SK je elektronický časopis, ktorý vydáva Slovenská pedagogická spoločnosť pri Slovenskej akadémii vied. Prináša originálne vedecké články z oblasti pedagogických vied,  informácie o udalostiach a tiež recenzie vedeckých publikácií. Časopis sa zameriava na pôvodné teoretické alebo empirické príspevky slovenských autorov ako aj autorov zo zahraničia zamerané na problematiku pedagogických vied a rozširujúce poznatkovú bázu pedagogiky. Osobitnú pozornosť venuje problematike teórie a metodológie pedagogického výskumu, dejinám pedagogiky a pedagogického myslenia, teórii výchovy, vyučovania a učenia sa, andragogike, pedeutológii, pedagogike voľného času, sociálnej pedagogike, pedagogickej psychológii a sociológii výchovy a pod. Časopis prináša analytické recenzie monografií a zbierok, vydaných (v origináli alebo preklade) v priebehu posledných piatich rokov, s prednosťou prácam, ktoré významne prispievajú k riešeniu vedeckých problémov. Súčasťou časopisu sú správy zo života vedeckej komunity pedagógov na Slovensku i v zahraničí, predovšetkým v EÚ, ak aj aktuality z pedagogickej praxe. Diskusné príspevky, recenzie a správy posudzujú členovia redakčnej rady

Pokyny

 • Časopis akceptuje rukopisy v jazyku slovenskom, českom a anglickom. Redakcia časopisu Pedagogika.sk poskytuje jazykovú korektúru iba autorom štúdií v slovenskom jazyku, autori správ a recenzií, rovnako ako autori štúdií v českom alebo anglickom jazyku si zabezpečujú jazykovú korektúru na vlastné náklady.
 • Príspevky posielajte e-mailom na adresu: casopispedagogika.sk@gmail.com
 • Informácia pre autorov, ktorí nie sú členmi/členkami Slovenskej pedagogickej spoločnosti (nemajú zaplatené ročné členské v SPS): Na základe rozhodnutia redakčnej rady od 1.2.2019 v prípade záujmu o publikovanie v časopise Pedagogika.sk platí pre autorov nečlenov SPS povinnosť po úspešnom recenznom konaní zdieľať výdavky spojené s administratívnymi úkonmi pri spracovaní štúdie/príspevku/správy a recenzie v hodnote 30/15/10 eur.

Etické normy pre autorov

 • Odovzdaný rukopis má obsahovať informácie o finančnom alebo inom podstatnom konflikte záujmu (osobnom, politickom, akademickom a pod.), ktorý by mohol ovplyvniť výsledky interpretácie rukopisu.
 • Rukopisy sú prijímané s jednoznačným uzrozumením, že ide o originálne texty, nie príspevky paralelne dostupné v iných publikáciách, prispôsobené potrebám časopisu.
 • Pre autora je neprijateľné predložiť viac ako jednu prácu opisujúcu podstatu toho istého výskumu/projektu viac ako na jedno miesto publikovania.
 • Odovzdaný rukopis nemá obsahovať plagiátorský materiál alebo falzifikované výskumné údaje.
 • Odovzdaný rukopis má obsahovať detailné odkazy na publikované zdroje informácií tak, aby vhodne a súhlasne s autorom zdroja reprodukovali jeho prácu alebo inak overovali správnosť jeho bádania.
 • Iba osoby, ktoré významne prispeli k realizácii výskumu/projektu a pri príprave rukopisu môžu byť uvedené ako spoluautori.
 • Recenzie publikácií: časopis odmieta publikovať recenzie publikácií, ktoré  predstavujú konflikt záujmu (napr. kolegiálne recenzie, recenzie školiteľov, spolupracovníkov na publikácii a pod.).

Technické detaily

Časopis od apríla 2021 zavádza pre autorov štúdií novú šablónu

(pre stiahnutie šablóny kliknite na „novú šablónu“ – odkaz vyššie)

 • Rozsah: štúdia max. 20 normostrán, informácia o podujatiach 2 normostrany, recenzia 4 normostrany. Redakcia neprijíma tzv. kolegiálne recenzie (recenzent je pracovníkom katedry alebo ústavu, na ktorej pôsobí autor recenzovanej knihy).
 • Súčasťou štúdie je abstrakt (10-15 viet) a 5-6 kľúčových slov, oboje v slovenskom a anglickom jazyku na začiatku textu.
 • Na konci textu uveďte údaje o autorovi (meno a priezvisko, akademické tituly, adresu pracoviska alebo bydliska, e-mail). Autori štúdií priložia i svoju profesijnú charakteristiku v rozsahu 5-10 riadkov.
 • Textový editor: MS Word.
 • Rozmer stany: okraje vľavo a vpravo 2,5 cm, horný a dolný okraj 3,5 cm.
 • Riadkovanie: jednoduché.
 • Stránkovanie: v strede.
 • Nepoužívajte na začiatku odseku klávesu tabulátora a medzerníka.
 • Nepoužívajte r i e d e n i e písma medzerníkom.
 • Nepíšte slová verzálkami, napr. titulky, citované mená (okrem mien v zozname literatúry).
 • Nezvýrazňujte podčiarkovaním, ale tučne a kurzívou.
 • Číslo a názov tabuľky umiestnite nad tabuľku.
 • Číslo a názov obrázku (grafu, schémy) umiestnite pod obrázkom.
 • Schémy vytvorte ako obrázok v MS Word príkazmi Vložiť/obrázok/nové kreslenie.
 • Poltónové obrázky alebo perovky dodajte ako obrázkové predlohy na skenovanie.
 • Odkazovanie v texte robte takto: (T. Janík, 2005, s. 21) alebo (Boháč, Brozman, 2009, s. 33).
 • Odkazy na literatúru píšte podľa STN ISO 690. Príklady:

CEJPEK, J. 1998. Informace, komunikace a myšlení. Úvod do informační vědy. 2. vyd. Praha: Karolinum. 179 s. ISBN 80-7184-767-4.

PAULÍNY, E.– RUŽIČKA, J.– ŠTOLC, J. 1998. Základy lingvistiky. Praha: Karolinum. 179 s. ISBN 80-888421-57-X.

WRIGLEY, W. 1968. Parish registers and the historian. In STEEL, D. J. National index of parish registers. London: Society of Genealogists. vol. 1, p. 155 – 167.

TOKÁR, M. 2002. O názornej a výchovnej funkcii knižnej ilustrácie. In Pedagogická revue, roč. 54, č. 4, s. 54 – 59.

MARHOLD, K., HINDÁK, F. (eds.) 1998. Zoznam nižších a vyšších rastlín Slovenska. [CD-ROM] Bratislava: Veda, vydavateľstvo SAV. 688 s. ISBN 80-224-0526-4.

VITIELLO, G. 2001. A European Policy for Electronic Publishing. In The Journal of Electronic Publishing. [online] roč. 6, č. 3. Aktualizácia 2001-08. [citované 15. októbra 2002]. Dostupné na <http://www.press.umich.edu/jep/06-03/vitiello.html>.

ČESTNÉ VYHLÁSENIE .PDF

ČESTNÉ VYHLÁSENIE .DOCX

(Po kliknutí na odkaz sa Vám stiahne šablóna čestného vyhlásenia v .PDF alebo .DOCX súbore)