Slovak Journal for Educational Sciences / Slovenský časopis pre pedagogické vedy
Časopis Pedagogika.sk

Bendl, Stanislav a kol.: Vychovatelství – učebnice teoretických základů oboru (Mária Matulčíková)


Praha: Grada, 2015. 312 s. ISBN 978-80-247-4248-9

Odborná literatúra pre vychovávateľstvo ako profesiu a vedný odbor pedagogiky zostáva niekoľko desaťročí v tieni učebníc učiteľstva, presnejšie učebníc všeobecnej didaktiky, prípadne pedagogiky. Aj keď aj v tomto prípade sú komplexné texty pre štúdium učiteľstva skôr vzácne. Pre súčasnú tvorbu pedagogickej literatúry je tiež príznačná redukcia teoretických východísk a orientácia na výrazne praktické zameranie textov. Z tohto pohľadu predstavuje kniha kolektívu autorov pod vedením Stanislava Bendla neoceniteľnú hodnotu a v istom zmysle aj príjemnú zmenu a to predovšetkým v reflexívne ladených odborných textoch, ktoré ponúkajú hlbšie myšlienky a dostatočný priestor pre vlastné úvahy čitateľa. Reflexívnosť, orientácia na myšlienkovú podstatu analyzovaných javov, zreteľné zameranie na rozvíjanie vlastných myšlienok predstavujú inovačný prínos recenzovanej publikácie. Zároveň však treba uviesť, že kniha obsahuje aj konkrétne poznatky z pedagogickej praxe, aj implikácie, ktoré túto prax môžu obohatiť. Počíta však s čitateľom, ktorý je pripravený, ochotný zahĺbiť sa do pedagogického uvažovania.

Stiahnuť celý článok v PDF