Slovak Journal for Educational Sciences / Slovenský časopis pre pedagogické vedy
Časopis Pedagogika.sk

Čapek, Robert: Moderní didaktika. Lexikon výukových a hodnoticích metod (Eva Tóblová)


Praha: Grada Publishing 2015, 624 s. ISBN 978-80-247-3450-7

Publikácia Moderní didaktika prináša skutočne moderný pohľad na vyučovanie didaktiky. Učiteľom poukazuje na veľké množstvo vyučovacích metód. Kon-krétne vyučovacie metódy sú popísané zrozumiteľným spôsobom pre praktické využitie na hodinách. Autor popisuje všetky vyučovacie metódy a aktivity, ktoré by mal vo svojej praxi využívať každý učiteľ. Uvádza aspekty vyučova-nia pútavým, zaujímavým a aktívnym spôsobom a tým práve ukazuje smer k efektívnemu a kvalitnému vyučovaciemu procesu.

Stiahnuť celý článok v PDF