Slovak Journal for Educational Sciences / Slovenský časopis pre pedagogické vedy
Časopis Pedagogika.sk

Carnoy, M., Beteille, T., Brodziak, I., Loyalka, P., a Luschei, T.: Teacher Education and Development Study in Mathematics (TEDS-M) Do Countries Paying Teachers Higher Relative Salaries Have Higher Student Mathematics Achievement?


OECD svojho času v jednej zo správ venovaných výsledkom štúdie PISA poukázalo na to, že výdavky na vzdelávanie priamo nesúvisia s dosiahnutými výsledkami. Vysoké náklady na vzdelávací systém a platy učiteľov nezaručujú pripravenosť žiakov na život vo vedomostnej spoločnosti, napríklad dostatočný rozvoj ich kľúčových kompetencií (PISA meria čitateľskú, matematickú a prírodovednú gramotnosť).

Na druhej strane Barber a Mourshed (2007), vychádzajúci aj z dát zhromaždených štúdiou OECD PISA, tvrdia, že kvalitné vyučovanie v triede si vyžaduje kvalitných učiteľov a že kvalitní učitelia sú tam, kde je: vysoký status učiteľa (jedna z 3 najlepších profesií), dobrý nástupný plat v súlade s nástupnými platmi ostatných absolventov VŠ, premyslený výber záujemcov na štúdium (10 % študentov s najlepšími výsledkami, záujemcovia s vysokou úrovňou čitateľskej a matematickej gramotnosti, vysokou úrovňou interpersonálnych a komunikačných zručností, ochotou ďalej sa vzdelávať a motiváciou učiť) a uvedenie do praxe.

Stiahnuť celý článok v PDF