Slovak Journal for Educational Sciences / Slovenský časopis pre pedagogické vedy
Časopis Pedagogika.sk

Dvořáková, M. a kol. Základní učebnice pedagogiky (Jana Turčeková)


Grada Publishing : 2015, 248 s. ISBN 978-80-247-5039-2

Predkladaná učebnica pedagogiky je podľa autorov určená študentom stredných a vysokých škôl, na ktorých sa študuje pedagogika, ako aj samotným učiteľom pedagogiky. Pojednáva o základných pedagogických disciplínach v troch samostatných častiach.

Prvá časť je venovaná všeobecnej pedagogike, pričom sa v úvode zamýšľa nad významom výchovy v živote človeka a následne definuje samotný pojem výchova. Na to nadväzujú ďalšie podkapitoly venujúce sa výchovnému procesu – jeho cieľmi, podmienkami, prostriedkami, výsledkami. Pozornosť upriamuje aj na vzájomný vzťah (interakciu) medzi vychovávateľom a vychovávaným, osobitosti pôsobenia vychovávateľa na vychovávaného, prostredníctvom jeho kompetencií, hodnotenia, štýlov výchovy. Objasňuje rozdiel medzi pojmami vzdelávanie a vzdelanie na základe rozličných teoretických koncepcií spájajúcich sa s procesom vzdelávania. V prehľadnom delení sa sústreďuje na charakter školskej sústavy v ČR podľa ISCEDu (International Standard Classification of Education).

Stiahnuť celý článok v PDF