Slovak Journal for Educational Sciences / Slovenský časopis pre pedagogické vedy
Časopis Pedagogika.sk

Janoško, Pavol – Neslušanová, Silvia: Škola s inkluzívnou klímou (Jana Turčeková)


Ružomberok: VERBUM 2014, 98 s. ISBN 978-80-561-0193-3

Publikácia autorov pôsobiacich vo vysokoškolskom prostredí Janoško, P. – Neslušanová, S. sa zaoberá problematikou etablovania inkluzívneho vzdelávania v materských a základných školách. Obsahuje tri teoretické kapitoly, ktoré slúžia ako podklad pre spracovanie štvrtej empirickej časti.

Prvá kapitola približuje zahraničné odborné stretnutia za účelom formulácie základných východísk konceptu inklúzie a ich dopad na historickú zmenu v chápaní inkluzívneho vzdelávania. Teoretické východiská na podporu inklúzie sa stali podnetom pre ratifikáciu dôležitých dokumentov, ako aj vzniku nových národných a nadnárodných projektov. Nejednoznačnosť napĺňania princípov inkluzívneho vzdelávania v praxi, demonštruje na príklade niekoľkých autorov a ich názorov na vymedzenie pojmu inklúzie.

Stiahnuť celý článok v PDF