Slovak Journal for Educational Sciences / Slovenský časopis pre pedagogické vedy
Časopis Pedagogika.sk

Jedlička, Richard a kol.: Poruchy socializace u dětí a dospívajících (Silvia Dončevová)


Praha: Grada. 2015. 544 s. ISBN 978-80-247-5447-5

Predložená publikácia pochádza z dielne známych českých odborníkov na problematiku výchovy, rizikového správania, zvládania kritických životných situácií a prevenciu sociálnopatologických javov.

Stiahnuť celý článok v PDF