Slovak Journal for Educational Sciences / Slovenský časopis pre pedagogické vedy
Časopis Pedagogika.sk

Kaščák, Ondrej – Pupala, Branislav: Výchova a vzdelávanie v základných diskurzoch (Michal Rehúš)


Východiskom publikácie s názvom Výchova a vzdelávanie v základných diskurzoch (2009), ktorej autormi sú Ondrej Kaščák a Branislav Pupala, je téza, že „každý z relevantných pedagogických diskurzov smeruje k iným praktickým odporúčaniam, formuluje špecifické ciele autvára osobitú terminológiu výchovnej praxe vrátane rôznorodých metodík či cvičení“. (s.8)

Zámerom knihy je tak poukázať na špecifiká jednotlivých diskurzov o výchove a vzdelávaní, analyzovať ich východiská, a tak vniesť poriadok do pedagogickej teórie a praxe. Nereflektované a nekriticky prijímané pedagogické koncepty totiž môžu negatívne vplývať na realizáciu pedagogického procesu, keďže jednotlivé teoretické smery „majú špecifické, nezriedka nezlučiteľné, dokonca protichodné ciele. (…) Rôznorodé techniky ametodiky (…) nie sú voľne kombinovateľné, pretože horizont ich zmysluplnosti je špecifický a môže viesť k nežiaducim efektom.“ (s. 9)

Stiahnuť celý článok v PDF