Slovak Journal for Educational Sciences / Slovenský časopis pre pedagogické vedy
Časopis Pedagogika.sk

KROUPOVÁ, Kateřina a kol.: Slovník speciálněpedagogické terminologie (vybrané pojmy) (Katarína Vladová)


Praha: Grada, 2016, 328 s., ISBN 978-80-247-5264-8

V odbore špeciálna pedagogika nie je príliš častým javom, aby prakticky v priebehu jedného roka v jednej krajine vyšli hneď dva slovníky špeciálnej pedagogiky. Po dlhých rokoch vákua v tejto oblasti sa dve renomované české nakladateľstvá – Portál (2015) a Grada (2016) v predmetnej oblasti postarali o takéto vítané obohatenie slovníkovej literatúry. Kým Slovník speciální pedagogiky (M. Valenta a kol., Portál 2015) mal klasické abecedné triedenie hesiel (a samostatné pertraktovanie významných osobností špeciálnej pedagogiky ako prílohu), K. Kroupová s 9- členným kolektívom sa v práve recenzovanom slovníku rozhodli pre iné štruktúrovanie textu. Vyše 1000 hesiel slovníka najprv rozdelili do desiatich kapitol (zhruba podľa odborov špeciálnej pedagogiky) a v rámci nich potom prezentovali terminologické vymedzenie jednotlivých súvzťažných pojmov.

Stiahnuť celý článok v PDF