Slovak Journal for Educational Sciences / Slovenský časopis pre pedagogické vedy
Časopis Pedagogika.sk

Liessmann, Konrad Paul: Univerzum věcí. K estetice každodennosti (Zuzana Danišková)


Rakúsky filozof sa v tejto publikácii púšťa cestou luxusu, ktorá sa na prvý pohľad zdá, ako sám píše, neprimeraná a nedôstojná pre filozofa, čím odkazuje, že aj o efemérnych veciach života, banalitách a obyčajnostiach je možné z tejto pozície uvažovať.

Zo súboru dvanástich esejí, ktoré oscilujú okolo univerza dnešných vecí, ľahko dostupných a vábnych, nie ani jedna explicitne spájaná s fenoménmi, či problémami pedagogiky, ako jeho predchádzajúca kniha (Teorie nevzdělanosti, 2009), ale takmer všetky námety, po ktorých siahol, je možné využiť v učeb-nom procese ako materiál či seminárové texty. S istou „nadsázkou“ je tiež možné vyhlásiť, že Liessmannove postrehy môžu slúžiť ako aktuálny dodatok k jeho učebnici filozofickej propedeutiky (O myšlení, 1994). Tento úvod do filozofie ponúka klasický prehľad hlavných tém, ktoré sa vo filozofii nastoľujú – pravda, dobro, krása, spravodlivosť, zmysel dejín, nevyhnutnosť, Boh, moc, prirodzenosť– a práve na niektoré z nich nahliada v Univerze věcí pohľadom do studne, nie na nočnú oblohu.

Stiahnuť celý článok v PDF