Slovak Journal for Educational Sciences / Slovenský časopis pre pedagogické vedy
Časopis Pedagogika.sk

Predanocyová, Ľudmila – Jakubovská, Viera: Vybrané problémy z didaktiky občianskej náuky (Juraj Šuch)


Nitra: FF UKF v Nitre, 2013. 156s. ISBN 978-80-558-0489-7

Od predminulého roka sa objavila publikácia Ľubici Predanocyovej a Viery Jakubovskej s názvom Vybrané problémy z didaktiky občianskej náuky, ktorá je určená predovšetkým vysokoškolským študentom. V jej úvode autorky deklarujú zámer „upriamiť pozornosť na niektoré vybrané problémy, ktoré zhľadiska prípravy študentov rezonujú ako potrebné pre ich odbornú orientáciu a následne pre budúcu praktickú prácu v edukačnom prostredí” (s.9). Vzhľadom na tento cieľ sa v úvodoch jednotlivých kapitol nachádza stručné vymedzenie ich obsahového zamerania a na ich konci sumarizujúce zhrnutie s odporúčanou literatúrou. Úvodná časť prvej kapitoly s názvom Dejiny učebného predmetu občianska náuka naznačuje miesto prípravy občanov vedukačnom systéme škôl na území dnešného Slovenka od 2. pol. 19. storočia. V nasledujúcej časti sa stretávame so stručným priblížením miesta občianskej prípravy žiakov a študentov na základných a stredných školách v 20. storočí. Druhá kapitola snázvom Zážitkové učenie v predmete občianska náuka sa zmieňuje o mysliteľoch (J. A. Komenského, J. Deweyho, K. Hahna), ktorí po-ukazovali na význam zážitkového učenia.

Stiahnuť celý článok v PDF