Slovak Journal for Educational Sciences / Slovenský časopis pre pedagogické vedy
Časopis Pedagogika.sk

PRŮCHA, Jan: Dětská řeč a komunikace. Poznatky vývojové psycholingvistiky.


Cieľom publikácie je prispieť k objasneniu zložitého procesu, akým sa dieťa učí jazyk a komunikáciu s ním. Publikácia analyzuje proces osvojovania si jazyka a rozvoja komunikačných schopností detí na základe teórií a výskumov vývinovej psycholingvistiky. Táto vedná oblasť je u nás menej rozvíjaná, pre-tože sa v našich podmienkach detská reč skúma málo. Autor veľmi dôsledne prezentuje doteraz zistené poznatky z tejto oblasti a dopĺňa ich výskumami, realizovanými predovšetkým v zahraničí. Mapuje aj empirické zistenia získané vo výskumoch uskutočnených v Čechách a na Slovensku. Text ponúka jednak súbor poznatkov o procese osvojovania si jazyka dieťaťom, jednak informácie o tom, ako boli tieto poznatky získané vo výskume. Ako celok kniha odkrýva množstvo doteraz nepreskúmaných oblastí a na čitateľa pôsobí veľmi inšpira-tívne. V publikácii sa nachádzajú tzv. rámce, v ktorých sú podrobne opísané niektoré dôležité výskumné práce.

Stiahnuť celý článok v PDF