Slovak Journal for Educational Sciences / Slovenský časopis pre pedagogické vedy
Časopis Pedagogika.sk

Šupšáková, Božena: Vizuálna gramotnosť (Slávka Krásna)


Brno: Tribun EU, 2015. Prvé vydanie. 138 s. ISBN 978-80-363-0934-5

Je možné konštatovať, že snáď ešte nikdy v histórii ľudstva nebolo vizuálne vnímanie pre identitu alebo pre zhromažďovanie poznatkov a informácií tak dôležité, ako v súčasnosti. Z celospoločenského pohľadu nastáva pomerne razantný posun, a to smerom k vizuálnemu vnímaniu (k vizuálnej kultúre). Ekonomicky vyspelá civilizácia je vnímaná ako „spoločnosť pozerania“. Preto sa vizuálna gramotnosť ukazuje ako nevyhnutná súčasť komunikačnej kompetencie človeka súčasnej doby, posilňuje sa význam vizualizácií, vizuálnej gramotnosti a schopnosti spracovávania informačných prameňov. Vizuálna gramotnosť je významnými domácimi i zahraničnými autormi vymedzovaná ako schopnosť „prečítať“, porozumieť, vytvárať a používať obrazy, myslieť a učiť sa v termínoch obrazov, pričom zahŕňa aj súbor skúseností, ktorými disponuje jedinec, aby vizuálnemu obrazu porozumel obrazu a dokázal ho aplikovať vzámernej komunikácii a interakcii s inými ľuďmi. Ako píše autorka publikácie vo svojom texte, nové médiá umožňujú rýchle a masové šírenie správ, názorov a významov a obrazy sú dnes bežnou súčasťou každodenného života, nielenže sa spájajú s realitou, ale sa priamo stali realitou.

Stiahnuť celý článok v PDF