Slovak Journal for Educational Sciences / Slovenský časopis pre pedagogické vedy
Časopis Pedagogika.sk

Székely, Levente (ed.): Magyar ifjúság 2012 – Maďarská mládež 2012 (Zuzana Mészárosová-Lampl)


Tematicky aj rozsahovo obsiahly zborník štúdií predkladá výsledky v poradí už štvrtého komplexného kvantitatívneho výskumu mládeže v Maďarsku, ktorý sa konal v roku 2012. Podobne ako predošlé výskumy, aj tento bol realizovaný na vzorke 8 000 respondentov vo veku 15 až 29 rokov, reprezentatívnej podľa pohlavia, vekových kohort, regiónu a typu obce. Pri vytvorení vzorky bola použitá metóda náhodného pravdepodobnostného výberu, pri ktorej sa vychá-dzalo z databázy obyvateľov. Zber údajov prebiehal metódou CAPI (Computer Assisted Personal Interviewing), teda formou osobnej návštevy anketára u respondenta, no nie na báze papierového dotazníka, ale priamym zaznamená-vaním odpovedí do notebooku, ktorý mal anketár k dispozícii.

Stiahnuť celý článok v PDF