Slovak Journal for Educational Sciences / Slovenský časopis pre pedagogické vedy
Časopis Pedagogika.sk

Tománková, Martina, Kostrub, Dušan: Premiéry, reprízy a omyly na križovatkách alebo stratégie výchovy v súčasnej rodine (Vladimíra Lauko Jacková)


Zámerom je predstaviť monografiu, ktorá vychádza z prezentovania rodiny ako najvýznamnejšieho socializačného činiteľa tvoriaceho základ spoločnosti a kotviaci článok reťazca spájajúceho jednotlivca so spoločnosťou. Rodina vo svojich rôznorodých rodinných formách reaguje na zmeny v spoločnosti a predstavuje stabilizujúci prvok v súčasnom svete. Monografia ponúka pohľad na ponímanie výchovy a stratégií výchovy, v ktorých sa zrkadlia zmeny v spoločnosti a ich špecifiká ako determinanty, ktoré sa priamo podieľajú na transformácii rodinnej výchovy dneška. Monografia vznikla v rámci grantovej schémy KEGA- projekt č. 070UK-2016

Stiahnuť celý článok v PDF