Slovak Journal for Educational Sciences / Slovenský časopis pre pedagogické vedy
Časopis Pedagogika.sk

Redakcia a redakčná rada

Povinnosti hlavného redaktora

  1. Hlavný redaktor časopisu PEDAGOGIKA.SK zodpovedá za koncepciu časopisu a obsah čísla.
  2. Hlavný redaktor riadi činnosť redakcie a redakčnej rady.
  3. Hlavný redaktor zastupuje redakciu a redakčnú radu pred vydavateľom – Slovenskou pedagogickou spoločnosťou pri SAV.

Povinnosti zástupcu hlavného redaktora

  1. Zástupca hlavného redaktora zabezpečuje redakčnú prípravu časopisu spoločne s redaktormi, spolupracovníkmi redakcie (jazyková apretátorka, prekladateľ, webmaster).
  2. Zástupca hlavného redaktora zodpovedá za dodržanie schválených ukazovateľov ako sú rozsah, periodicita a dohodnuté termíny, ako aj za včasný a správny predpis finančného vyučtovania.
  3. Zástupca hlavného redaktora sa vo svojej práci riadi pokynmi hlavného redaktora a podpisuje všetky písomnosti a doklady, pokiaľ to hlavný redaktor neurčí inak.

Redakčná rada

  1. Redakčná rada časopisu je pomocným orgánom vydavateľa pre riadenie činnosti časopisu.
  2. Redakčná rada prerokúva koncepciu časopisu, obsah jednotlivých čísiel a posudzuje predložené príspevky.
  3. Predsedom redakčnej rady je hlavný redaktor časopisu.

Redakcia

Redakciu tvoria hlavný redaktor, zástupca hlavného redaktora, výkonní redaktori, jazykový redaktor, webmaster.