Slovak Journal for Educational Sciences / Slovenský časopis pre pedagogické vedy
Časopis Pedagogika.sk

Príhovor


Foreword

PEDAGOGIKA.SK, a new scientific journal, has set out on a journey to educational community. Its intention is to publish theoretical and empirical studies, news and book reviews which, we hope, will stimulate the scientific thinking in education. The journal will bring papers that reflect diverse educational approaches and conceptions, if they are meaningful and viable. By this we aim to support diversity and manifoldness of educational ideas. The journal is open to scholars from fields that are related to education, as well as to international authors.

The journal’s publisher is the Slovak Educational Society of Slovak Academy of Sciences. Adherence to this society implies the organisational as well as personal association with academic and higher learning research in educational sciences in Slovakia. In order to maintain autonomy and objectivity of thought, the journal will be politically as well as financially independent of Slovak educational authorities including the ministry of education.

The journal has an electronic format. Such a journal is available at any time on the Internet, it is easy to be searched through (including the archives), and the individual papers can be saved on the hard disc or printed out. In contrast to the printed format, electronic journals make it possible to the authors the luxury of publishing longer papers, or supplement the papers with colour photos, audio or video recordings.

Due to the support from the Slovak Educational Society of Slovak Academy of Sciences, the journal will be available for zero Euro subscription rate.

Young generation of educational scholars will appreciate modern elements of the electronic journal and by their authorship they will participate in enhancing the educational research in Slovakia.

Of course, die-hard advocates of printed journals will wrinkle their brows on the electronic format of PEDAGOGIKA.SK because they will be deprived of reading it in favourite relaxation positions. One good advice – print out the papers you are interested in and read them wherever you wish.

On behalf of the Editorial Board we wish to obtain many quality manuscripts and have countless satisfied readers.

Peter Gavora, Ladislav Macháček, Štefan Švec

Príhovor

Na cestu k slovenskej pedagogickej komunite sa vydáva nový vedecký časopis PEDAGOGIKA.SK. Jeho zámerom je publikovať teoretické a empirické štúdie, aktuálne informácie a recenzie, ktoré prispejú ku kultivácii vedeckého myslenia o výchove a vzdelávaní. Časopis bude uverejňovať state, ktoré odzrkadľujú rôzne pedagogické prúdy a smery, pokiaľ sú zmysluplné a preukazujú životaschopnosť. Tým chceme podporovať rôznorodosť a pestrosť myšlienkových koncepcií v pedagogike. Stránky časopisu sú otvorené odborníkom z iných vedných odborov, ako aj zahraničným autorom.

Vydavateľom vedeckého časopisu je Slovenská pedagogická spoločnosť pri Slovenskej akadémii vied. Tým znovu organizačne, ale aj personálne nadväzujeme na akademický a univerzitný výskum v pedagogických vedách na Slovensku. Časopis bude politicky i finančne nezávislý na školských orgánoch, vrátane ministerstva školstva, aby mohol presadzovať myšlienkovú autonómnosť a nestrannosť.

Pre časopis sme zvolili elektronický formát. Takýto časopis je pre čitateľov kedykoľvek dostupný na internete, ľahko sa v ňom vyhľadáva (a to vrátane starších čísiel), články si môže čitateľ uložiť na pevný disk a prípadne aj vytlačiť. Elektronický časopis poskytuje autorom možnosť dlhších príspevkov, čo nebýva bežným komfortom papierových časopisov. Umožní tiež pridávať k výskumným článkom prílohy – farebné fotografie, audiálne nahrávky alebo videonahrávky z terénu.

Tvorba a výroba časopisu nám dovoľuje poskytnúť čitateľom bezplatný prístup – čo je výdobytok, ktorého sa redakcia chce držať vďaka podpore Slovenskej pedagogickej spoločnosti pri SAV.

Mladá generácia pracovníkov v pedagogických vedách iste ocení všetky moderné prvky elektronického časopisu a svojou participáciou na jeho tvorbe podporí rozvoj pedagogického výskumu na Slovensku.

Prirodzene, skalní prívrženci papierových časopisov budú krčiť nosom nad elektronickým formátom časopisu PEDAGOGIKA.SK. Pri elektronickom časopise totiž človek prichádza o čítanie v obľúbených relaxačných polohách. Na to je len jedna rada – dôležité články si vytlačte.

V mene redakčnej rady a redakcie želáme časopisu veľa kvalitných autorov a mnoho spokojných čitateľov.

Peter Gavora, Ladislav Macháček, Štefan Švec

Stiahnuť celý príhovor v PDF

1 komentár

1 Obsah - Pedagogika.sk { 01.23.10 at 10:32 }

[…] Príhovor (P. Gavora, L. Macháček, Š. Švec) […]