Slovak Journal for Educational Sciences / Slovenský časopis pre pedagogické vedy
Časopis Pedagogika.sk

Predhovor


Vážení kolegovia, autori príspevkov, recenzenti a iní podporovatelia časopisu. Dovoľujem si prihovoriť sa Vám ako predsedníčka Slovenskej pedagogickej spoločnosti pri Slovenskej akadémii vied (SPdS SAV) v SR v zložitom období druhej vlny COVID 19 v období minimalizovania sociálnych kontaktov „tvárou v tvár“, v čase, kedy prevláda online vzdelávanie. Chceme podporiť vzdelávanie a vychovávanie cez naše aktivity. Dôvodov prečo sa Vám prihováram je viacero. Chcem Vám pripomenúť, že Slovenská pedagogická spoločnosť SAV v SR považuje kontinuálne za svoje prioritné úlohy tieto: organizovať vedecké podujatie, konferenciu, sympózium, workshop za spolu organizácie niektorej fakulty, vydať recenzovaný zborník, realizovať pracovné skupiny odborníkov pedagogiky podľa zamerania sekcií za účelom zviditeľnenia výskumných úloh, realizovať každé dva roky Valné zhromaždenie SPdS SAV a vyhodnocovať činnosť sekcií i celej spoločnosti, vydávať elektronický časopis www.casopispedagogika.sk, ktorého existencia je zabezpečená predovšetkým z podpory členskej základne spoločnosti. Bez redaktorov, ktorí vykonávajú nezištne túto prácu by časopis nemohol existovať. Za účelom zmeny a potreby podpory sme oslovili decízne orgány s prosbou o finančný príspevok. Iste ste v poslednej dobe zaevidovali zmeny na stránkach časopisu. Zmeny v zmysle odchodu niektorých redaktorov a príchodu nových, tvorby nových pravidiel spoločnosti aj časopisu. Práve Valné zhromaždenie je miesto, kde chceme výkonným redaktorom poďakovať za ich mnohoročnú prácu a novým redaktorom zaželať veľa úspechov v činnosti. Chceme Vás všetkých ubezpečiť, že máme ambíciu byť naďalej časopisom pre širokú vedeckú pedagogickú obec. Možnosť publikovať majú predovšetkým aktívni členovia SPdS SAV, ktorí sa venujú pedagogickej teórii, praxi a realizujú empirické výskumy. Uvítame aj príspevky začínajúcich vedeckých pracovníkov, aktívnych učiteľov z praxe všetkých stupňov škôl, vedeckých pracovníkov z rezortného výskumu, inovátorov neziskových organizácií pri zachovaní objektívnosti ich prezentácií. Odborníci hraničných vedných disciplín ako je sociológia výchovy, sociológia mládeže, tiež pedagogická psychológia majú možnosť publikovať. Príspevky autorov sú recenzované dvomi recenzentmi, ktorí spĺňajú najvyššie profesijné kvality. V budúcnosti plánujeme urobiť tematické čísla v anglickom jazyku (AJ) a uchádzať sa tak o zaradenie časopisu do významných medzinárodných databáz. Dovoľujeme si na záver tohto príhovoru pozvať Vás na plánovanú medzinárodnú konferenciu SPdS SAV a FiF UK Bratislava, ktorá bude mať v dôsledku krízovej situácie podobu prijatia a publikovania Vašich príspevkov. Vaše príspevky uverejníme v recenzovanom zborníku. Uvedenú pozvánku ponúkame na web. stránkach časopisu a tiež na ďalších stránkach časopisu. Tiež prikladáme našu prihlášku za člena SPdS SAV. Výhody byť členom sa dočítate na web. stránke časopisu. Vážení kolegovia, želám Vám všetkým veľa zdravia, osobnej spokojnosti a podpory zo strany Vašich nadriadených, kolegov a študentov. Budeme sa tešiť, ak sa stanete našimi členmi a obohatíte Vašimi skúsenosťami naše aktivity. Tiež sa potešíme, ak sa podelíte v zborníku z konferencie so svojou činnosťou. S úctou a vďakou

Zlatica Bakošová, predsedníčka Slovenskej pedagogickej spoločnosti pri SAV