Slovak Journal for Educational Sciences / Slovenský časopis pre pedagogické vedy
Časopis Pedagogika.sk

Predslov k ročníku 2015


S prvým tohtoročným číslom časopisu by som chcela poďakovať kolegom, ktorí sa zaslúžili o pravidelné vydávanie časopisu Pedagogika.sk. V prvom rade jeho výkonnej redaktorke a produkčnému tímu za jazykové korektúry, grafickú úpravu a aktualizáciu webovej stránky. Všetkým členom redakčnej rady Pedagogika.sk ďakujem za čas, ktorí strávili pri posudzovaní príspevkov a príprave spätnej väzby autorom. A v mene celej redakčnej rady nášho časopisu ďakujem týmto odborníkom, ktorí prispeli svojimi vedomosťami a skúsenosťami pri posudzovaní príspevkov:

Peter Michalička, Mária Matulčíková, Marta Bačová, Jana Straková, Jan Prucha, Erich Mistrík, Katarána Minarovičová, Janka Peráčková, Pavol Tománek, Jiří Mareš, Eleonóra Černáková, Július Matulčík, Ivan Pavlov.

Nie, nezabudla som ani na autorov! Časopis Pedagogika.sk ponúka jedinečnú príležitosť zdielať výsledky výskumov uskutočňovaných v oblasti pedagogiky, cibriť terminológiu v slovenskom jazyku, a v neposlednom rade aj podeliť sa so svojimi názormi a úvahami na témy aktuálne pre vedu a výskum v oblasti pedagogiky. Nová rubrika Diskusia je otvorená aj všeobecným otázkam a problémom diania v slovenskom vzdelávacom systéme, ktorého sme všetci súčasťou.

V čase pretekov o kredity (áno, aj kredit na účte je v oblasti vzdelávania problém) je dôležité nezabudnúť na hlbší význam práce výskumníka a vysokoškolského pedagóga. Podmienky prideľovania kreditov sa môžu zmeniť, ale to, čo sa nepodarilo dosiahnuť v odbore, výskume, vede, či životoch tých, za ktorých rozvoj nesieme zodpovednosť, toto už ostane nenaplnenou príležitosťou. Výsledky rôznych štúdií svedčia o tom, čím nás začiatkom tohto roka potešili mladí slovenskí hokejisti: spolupráca prináša lepšie výsledky (naposledy sa v štúdii IEA ICILS ukázalo, že v školách, kde učitelia spolupracujú a koordinujú využívanie prostriedkov ICT ako tím, žiaci dosahujú štatisticky významne vyššiu úroveň počítačovej a informačnej gramotnosti v porovnaní so školami, kde učitelia nespolupracujú).

Nuž ak spolupráca pomáha žiakom a hokejistom, nemyslíte, že by stálo za to skúsiť viac spolupracovať? Som presvedčená, že veru áno, a preto v závere želám všetkým kolegom na Slovensku, všetkým našim potenciálnym autorom a čitateľom časopisu Pedagogika.sk nasledovné: veľa chuti do zdieľania výsledkov vlastnej práce, ale aj otvorenosti azáujmu o prácu svojich kolegov (čo sa prejaví v teoretických úvodoch a diskusiách zaslaných štúdií).

Kolegom z redakčnej rady a našej výkonnej redaktorke želám veľa dobrých príspevkov na posúdenie.

Paulína Koršňáková
Hlavná redaktorka časopisu Pedagogika.sk