Slovak Journal for Educational Sciences / Slovenský časopis pre pedagogické vedy
Časopis Pedagogika.sk

Bakošová, Zlatica: Správa o činnosti Sekcie sociálnej pedagogiky Slovenskej pedagogickej spoločnosti SAV


Sekcia sociálnej pedagogiky existuje od roku 2003. Jej členmi sú vysokoškolskí pedagógovia zo slovenských univerzít, kde sa realizuje študijný program zameraný na sociálnu pedagogiku. Sekcia pracuje s nasledujúcim vedením: predsedníčka doc. PhDr. Zlatica Bakošová, PhD., podpredseda PaedDr. Ladislav Alberty, PhD., tajomníčka Mgr. Silvia Dončevová, PhD., revízna činnosť: Mgr. Silvia Neslušanová.

Medzi členmi sekcie (46) sú emeritní profesori (prof. PhDr. O. Baláž, DrSc., prof. Ing. J. Konôpka, CSc., prof. PhDr. M. Zelina, DrSc.), ale aj profesori, ktorí sú zároveň členmi iných sekcií (prof. Mgr. L. Macháček, CSc., prof. PhDr. P. Ondrejkovič, DrSc., doc. PaedDr. Danek, CSc., prof. PhDr. E. Kratochvílová, CSc.). Celkový počet aktívnych členov je 30. Noví členovia sú najmä doktorandi a asistenti z PdF UKF Nitra, UMB Banská Bystrica, FHPV PU Prešov. V našej sekcii aktívne pracovala aj prof. PhDr. V. Žbirková, CSc., Ďakujeme jej aj pri tejto príležitosti za jej propagovanie sociálnej pedagogiky na FF UKF v Nitre.

Stiahnuť celý článok v PDF