Slovak Journal for Educational Sciences / Slovenský časopis pre pedagogické vedy
Časopis Pedagogika.sk

Bizová, Naďa: Medzinárodná vedecká konferencia Výchovný aspekt inkluzívnej edukácie a jeho dimenzie


Problematika inkluzívnej edukácie v podmienkach SR je už niekoľko rokov aktuálnou témou ako medzi špeciálnymi pedagógmi, tak aj v pomerne širokom okruhu odborníkov, ktorí sa tomuto problému venujú z pohľadu svojej vednej disciplíny. K aktuálnosti tejto problematiky u nás prispievajú legislatívne úlohy a výzvy (najmä Dohovor OSN o právach ľudí s postihnutím), a informácie v odbornom dianí vo svete. V zahraničí je obrovský záujem odborníkov o túto problematiku. Aj u nás v kontexte edukačnej praxe, sú formulované problémy a požiadavky, ktoré poukazujú na náročné aspekty edukácie žiakov s postihnutím, narušením v bežných školách. Vzhľadom na to, že inkluzívna edukácia je novou víziou vzdelávania všetkých žiakov a prináša zmenenú paradigmu najmä v edukácii žiakov so zdravotným a sociálnym znevýhodne-ním, je nevyhnutné venovať jej patričnú vedeckú pozornosť a vytvárať komunikačný priestor k tejto téme.

Stiahnuť celý článok v PDF