Slovak Journal for Educational Sciences / Slovenský časopis pre pedagogické vedy
Časopis Pedagogika.sk

Duchovičová, Jana, Gunišová, Denisa: Rozvoj tvorivého a kritického myslenia z pohľadu teórie a praxe


Na univerzitnej pôde Pedagogickej fakulty UKF v Nitre sa v dňoch 13. a 14. novembra konala medzinárodná vedecká konferencia Inovatívne trendy v odborových didaktikách v kontexte požiadaviek praxe. Konferencia bola jedným z výstupov projektu APVV Prax v centre odborovej didaktiky, odborová didaktiky v Centre praktickej prípravy v zastúpení hlavnej riešiteľky projektu Jany Duchovičovej.

Stiahnuť celý článok v PDF