Slovak Journal for Educational Sciences / Slovenský časopis pre pedagogické vedy
Časopis Pedagogika.sk

Lukáč, Eduard: Jan Amos Komenský a súčasná predškolská a elementárna edukácia


Dňa 28. marca 2012 sa v priestoroch Metodicko-pedagogického centra v Pre-šove konala medzinárodná vedecká konferencia Jan Amos Komenský a súčasná predškolská a elementárna edukácia. Konferencia, ktorú organizátori napláno-vali pri príležitosti 420. výročia narodenia tejto osobnosti, bola zároveň sprievodným podujatím pri príležitosti osláv 15. výročia vzniku Prešovskej univerzity. K hlavným organizátorom patrili: Katedra predškolskej a ele-mentárnej pedagogiky a psychológie PedF PU, Metodicko-pedagogické centrum v Prešove a Slovenský výbor Svetovej organizácie pre predškolskú výchovu (OMEP – Organization Mondiale pour l´Education Préscolaire). Hlavným cieľom podujatia bolo pripomenúť si dosah myšlienok Jana Amosa Komenského vo vzťahu k aktuálnej edukačnej realite.

Stiahnuť celý článok v PDF