Slovak Journal for Educational Sciences / Slovenský časopis pre pedagogické vedy
Časopis Pedagogika.sk

Minarechová, Michaela – Sedliaková, Iveta: Analýza vzdelávacích potrieb pedagogických a odborných zamestnancov


Dňa 13. júna 2013 sa konal seminár verejnej oponentúry v Spišskej Kapitule v priestoroch Garni hotela Kapitula. Témou semináru verejnej oponentúry bol výstup zvýskumu snázvom Analýza vzdelávacích potrieb pedagogických zamestnancov aodborných zamestnancov vpredprimárnom vzdelávaní detí zmarginalizovaných rómskych komunít (ďalej MRK), ktorý vychádza z národného projektu Inkluzívny model vzdelávania na predprimárnom stupni školskej sústavy. Projekt bol spolufinancovaný zo zdrojov EÚ. Hlavným výskumným problémom uvedeného národného projektu sú vzdelávacie potreby pedagogických a odborných zamestnancov na podporu foriem a obsahov kontinuálneho vzdelávania zameraného na skvalitnenie auľahčenie práce s deťmi z MRK. Zrealizovaný výskum pozostával z kvantitatívneho a kvalitatívneho výskumu. Verejnej oponentúry sa aktívne zúčastnili odborní garanti a experti, ktorí odprezentovali postup práce a nadobudnuté zistenia jednotlivých častí, za ktoré boli zodpovední.

Stiahnuť celý článok v PDF