Slovak Journal for Educational Sciences / Slovenský časopis pre pedagogické vedy
Časopis Pedagogika.sk

Štatút

Základné ustanovenie

Slovenská pedagogická spoločnosť pri SAV v súlade so svojou zriaďovacou listinou a organizačným poriadkom vydáva periodikum PEDAGOGIKA.SK –slovenský časopis pre pedagogické vedy. Vydávanie časopisu sa riadi týmto štatútom.

článok 1

 1. Poslaním časopisu PEDAGOGIKA.SK je najmä prezentácia výsledkov bádania v oblasti pedagogických vied.
 2. Publikuje pôvodné príspevky slovenských autorov ako aj autorov zo zahraničia zamerané na problematiku pedagogických vied, ktoré sú zamerané teoreticky alebo empiricky, a ktoré rozširujú poznatkovú bázu pedagogiky.
 3. Osobitnú pozornosť venuje problematike teórie a metodológie pedagogického výskumu, dejinám pedagogického myslenia na Slovensku, teórii výchovy a vyučovania, andragogike, pedeutológii, pedagogike voľného času, sociálnej pedagogike, pedagogickej psychológii a sociológie výchovy a pod.
 4. Časopis prináša analytické recenzie publikácií a informácie zo života vedeckej komunity pedagógov na Slovensku i v zahraničí, predovšetkým v EÚ.
 5. Uverejňujú sa príspevky napísané po slovensky, po česky alebo po anglicky. Ich úroveň posudzujú členovia redakčnej rady a odborníci z iných pracovísk.
 6. Príspevky musia byť napísané na počítači v programe MS Word.
 7. Časopis vychádza 4 krát ročne.
 8. Prípadne jedno číslo ročne v anglickom jazyku.

článok 2

O základných podmienkach vydávania časopisu rozhoduje štatutárny zástupca Slovenskej pedagogickej spoločnosti pri SAV

 1. zriadenie alebo zrušenie vydávania;
 2. periodicita a rozsah časopisu;
 3. personálne obsadenie redakcie časopisu;
 4. výber webmastera časopisu;
 5. vyčlenenie prostriedkov z rozpočtu Slovenskej pedagogickej spoločnosti pri SAV, získavanie finančných príspevkov pre časopis z iných zdrojov a hospodárenie s nimi

článok 3

 1. štatutárny zástupca Slovenskej pedagogickej spoločnosti pri SAV menuje – po prerokovaní s výborom, z radov členov spoločnosti hlavného redaktora časopisu.
 2. funkčné obdobie hlavného redaktora je dvojročné.

článok 4

 1. redakčnú radu časopisu, na návrh hlavného redaktora, menuje štatutárny zástupca Slovenskej pedagogickej spoločnosti pri SAV.
 2. redakčná rada časopisu má minimálne sedem a maximálne 9 členov.
 3. funkčné obdobie redakčnej rady je spravidla dvojročné.

článok 5

Hlavný redaktor časopisu

 1. zodpovedá za koncepciu časopisu a obsah čísla.
 2. riadi činnosť redakcie a zvoláva redakčnú radu.
 3. zastupuje redakciu a redakčnú radu pred výborom SPaS SAV.
 4. predkladá štatutárnemu zástupcovi SpaS pri SAV správu o činnosti redakcie a koncepciu vydávania časopisu raz ročne.

článok 6

Zástupca hlavného redaktora

 1. spoločne s redaktormi a spolupracovníkmi redakcie (apretátorka, prekladateľ, webmaster) zabezpečuje prípravu časopisu.
 2. zodpovedá za dodržiavanie schválených ukazovateľov (rozsah, periodicita a iné) a dohodnutých termínov, ako aj za včasné vypracovanie podkladov pre výplatu autorských honorárov a odvody Literárneho fondu.
 3. sa vo svojej práci riadi pokynmi hlavného redaktora a zabezpečuje komunikáciu s autormi.
 4. podrobný rozpis jeho pracovnej činnosti je uvedený v príslušnej pracovnej zmluvy – náplň práce.

článok 7

 1. redakciu časopisu tvoria hlavný redaktor, zástupca hlavného redaktora, redaktori, webmaster.

článok 8

 1. redakčná rada časopisu je pomocným orgánom hlavného redaktora pre riadenie činnosti časopisu.
 2. redakčná rada prerokúva koncepciu časopisu, obsah a štruktúru jednotlivých čísiel a posudzuje predložené príspevky.
 3. predsedom redakčnej rady je hlavný redaktor časopisu.
 4. hlavný redaktor zvoláva redakčnú radu podľa potreby, minimálne však 2 x ročne.
 5. na zasadnutie redakčnej rady je prizývaný štatutárny zástupca SpaS pri SAV.

článok 9

 1. webmaster časopisu na základe vydavateľskej zmluvy zabezpečuje spracovanie predlohy časopisu v dohodnutých termínoch.

Záverečné ustanovenie

Tento štatút nadobúda účinnosť dňom podpísania štatutárnym zástupcom SpaS pri SAV a je súčasťou dokumentácie Slovenskej pedagogickej spoločnosti pri SAV, zo dňa 28.1.2010 na základe schválenia Valným zhromaždením vedeckej spoločnosti.

V Trnave dňa 28.1.2010

Prof.Ladislav Macháček
predseda SpaS pri SAV