Slovak Journal for Educational Sciences / Slovenský časopis pre pedagogické vedy
Časopis Pedagogika.sk

Bendl, Stanislav – Voňková, Hana: Vztah mezi (ne)manipulativním a viktimizačním jednáním učitele a jeho vybranými charakteristikami


Článek se zabývá problematikou manipulace na českých školách. Je výstupem projektu „Učitel v postsocialistických zemích jakožto původce a oběť manipulace v kon-textu osvětové politiky a pedagogického působení“ realizovaným v Polsku (koordinátor), České republice a na Slovensku. Manipulace je zde definována jako specifický typ ovliv-ňování osoby, které je záměrně prováděno ve jménu cílů stanovených původcem manipu-lace a které zpředmětňuje osobu, která je vystavena působení původce.
Jádrem příspěvku je analýza vztahu mezi vybranými charakteristikami učitelů základních a středních škol (pohlaví, délka praxe, typ školy …) a jejich (ne)manipulativním či viktimizačním jedná-ním. Učitelům byla předložena řada tvrzení a hypotetických situací vztahujících se ke školnímu prostředí. Míra (ne)souhlasu s jednotlivými tvrzeními a řešení hypotetických situací ukazují na rozdílné přístupy učitelů k výchově a jejich odlišné způsoby jednání ve školním prostředí ve vztahu k žákům, kolegům a nadřízeným.
Pro analýzu vztahu mezi (ne)manipulativním a viktimizačním jednáním respondentů a jejich charakteristikami byl použit tzv. ordered probit model.