Slovak Journal for Educational Sciences / Slovenský časopis pre pedagogické vedy
Časopis Pedagogika.sk

Bernát, Libor: Študenti zo Slovenska na Českej vysokej škole technickej v Brne v medzivojnovom období a ich študijné výsledky


Anotácia: Študenti zo Slovenska na Českej vysokej škole technickej v Brne v medzivojnovom období a ich študijné výsledky. V štúdii analyzujeme doteraz málo spracovávanú tému študentov zo Slovenska na technických vysokých ško-lách v Československu v medzivojnovom období. Pretože na Slovensku sa nenachádzala technická vysoká škola, museli študenti zo Slovenska cestovať do Čiech alebo študovať v zahraniční. Najskôr definujeme pojem študent zo Sloven-ska, t. j. poslucháča majúceho trvalé bydlisko na území dnešného Slovenska, alebo slovenskej národnosti. Na základe archívnych prameňov stanovujme počty študentov na jednotlivých odboroch. Ďalej analyzujeme ich dĺžku štúdia, pro-spech pri 1. a 2. štátnej skúške, ako i vek študentov. Vo výsledkoch zohľadňujeme prestupy študentov z jedného odboru do druhého.

PEDAGOGIKA.SK, 2014, ročník 5, č. 2: 99-121

Kľúčové slová: študenti, vysoká škola technická, Slovensko, prospech, štátnice, vek poslucháčov

Students from Slovakia to the Czech Technical University in Brno in the Interwar Period and their Academic Achievement. The study analyzed so far little theme being processed students from Slovakia at technical universities in Czechoslovakia in the interwar period. Because in Slovakia did not appear technical college, students had to travel from Slovakia to the Czech Republic or study abroad. First define the concept of a student from Slovakia, i.e. listener having permanent residence in the territory of today’s Slovakia or Slovak nationality. Based on archival sources we determine the number of students in their respective fields. Next, we analyze their length of study, in favor of 1 and 2 state examination, as well as students age. In the results, we consider transfers of students from one department to another.

PEDAGOGIKA.SK, 2014, Vol. 5 (No. 2: 99-121)

Key words: students, Technical University, Slovakia, favor, exams, age listeners

Stiahnuť celý článok v PDF