Slovak Journal for Educational Sciences / Slovenský časopis pre pedagogické vedy
Časopis Pedagogika.sk

Cencič, Majda: Ako priblížiť pedagogický výskum k učiteľom a iným pedagógom v globalizovanom svete: Prípadová štúdia zo Slovinska


Anotácia: Ako priblížiť pedagogický výskum k učiteľom a iným pedagógom v globalizovanom svete: Prípadová štúdia zo Slovinska. Článok opisuje projekt kolaboratívneho partnerstva medzi pedagogickou fakultou a školami. Projekt niesol názov „Partnerstvo fakúlt a škôl, Model IV (2006 – 2007): Výskumy pedagogickej praxe a priamej implementácie výsledkov pedagogickej činnosti”. Zahrnoval Pedagogickú fakultu Univerzity v Primorsku, v Koperi (Slovinsko) a rôzne školy. V rámci projektu sa vypracovali tri rôzne formy spolupráce: spolupráca medzi fakultou a školami, kooperácia medzi školami samotnými a kooperácie v rámci každej školy. Išlo o siete, ktoré spojili školu, fakultu, učiteľov, iných pedagógov a vysokoškolských učiteľov. Výsledky projektu boli včlenené do dvoch kníh, jednu napísali učitelia a druhú vysokoškolskí pedagógovia. Učitelia tiež vytvorili postery, na ktorých prezentovali výsledky svojej práce. Na základe reflexie projektu bol vytvorený model, ktorý približuje pedagogický výskum učiteľom. Model má formu vstup/výstup a môže sa použiť aj modifikovane podľa konkrétneho edukačného prostredia.

PEDAGOGIKA.SK, 2011, ročník 2, č. 2: 73-87

Kľúčové slová: pedagogický výskum, učitelia, pedagógovia, model partnerstva

How to Bring Educational Research Closer to Teachers and other Educators in the Globalized World: A Case Study from Slovenia. The article describes a collaborative partnership project between the Faculty of Education and schools. The project was entitled “Partnership of Faculties and Schools, Model IV (2006 – 2007): Studies of Pedagogical Practice and Direct Implementation of the Results in Educational Work,” and involved the University of Primorska, Faculty of Education, Koper, Slovenia, and a variety of schools. Within the project three different networks were developed. The first was the collaboration between the faculty and schools, the second the cooperation amongst schools and the last the cooperation within each school. Each network linked schools, the faculty, classroom teachers, other educators, and university staff thus creating one large network of partnerships. The results of this project are presented in two books; one with articles written by teacher participants and the other written by the faculty staff. Posters to display the research work done were also created by the teachers. On the basis of project reflection a model was constructed to bring research in educational settings closer to education workers. The model has an input/output form and could be modified for different educational settings.

PEDAGOGIKA.SK, 2011, Vol. 2. (No. 2: 73-87)

Key words: educational research, teachers, educators, model of partnership

Stiahnuť celý článok v PDF