Slovak Journal for Educational Sciences / Slovenský časopis pre pedagogické vedy
Časopis Pedagogika.sk

Čonka, Peter – Čonková, Andrea: Kriminalita mladistvých a možnosti jej prevencie


Anotácia: Kriminalita mladistvých a možnosti jej prevencie.Cieľom príspevku je analýza jednotlivých druhov kriminality a jej príčin, s akcentom na špecifiká mladistvých páchateľov. Dôraz kladieme na rodinné prostredie, médiá a školu, ako možné oblasti vzniku páchania trestnej činnosti mladistvými, pričom neopo-míname ani možnosti je prevencie z hľadiska práva. Príspevok je doplnený o čiastkové výsledky prieskumu realizovaného za účelom zistenia najčastejších druhov a motivácie na páchanie trestnej a protispoločenskej činnosti mladis-tvých.

PEDAGOGIKA.SK, 2015, ročník 6, č. 3: 160-175

Kľúčové slová: mladistvý, kriminalita, prevencia, páchateľ, rodina, médiá, škola.

Juvenile Delinquency and Means of its Prevention. The aim of contribution is analysis of some kinds of criminality and its causes with accent on juvenile perpetrators. We pay attention to family environment, media and school, as some possible areas which can create criminal conduct of juvenile and we also include the possibilities of legal prevention of this behavior. The contribution is supplemented by partial results of research which had been realized to find out the most typical kinds of criminal and antisocial behavior of juvenile and their motivation to this conduct.

PEDAGOGIKA.SK, 2015, Vol. 6 (No. 3: 160-175)

Key words: : juvenile, crime, prevention, perpetrator, family, media, school.

Stiahnuť celý článok v PDF