Slovak Journal for Educational Sciences / Slovenský časopis pre pedagogické vedy
Časopis Pedagogika.sk

Gallová, Soňa – Katreniaková, Eva: Čitateľská gramotnosť žiakov štvrtého ročníka základných škôl: súvislosti s vekovými rozdielmi žiakov v rámci jedného ročníka


Anotácia: Príspevok sa zameriava na vekové rozdiely medzi žiakmi v rámci jedného ročníka a na vzťah týchto rozdielov k čitateľskej gramotnosti žiakov z medzinárodného hľadiska. V príspevku sú využité dáta z dvoch cyklov medzinárodného výskumu čitateľskej gramotnosti PIRLS 2001 a PIRLS 2006 za Slovensko, Francúzsko, Taliansko, Island, Nórsko a Švédsko. Prostredníctvom regresnej analýzy je porovnávaný výkon žiakov v čitateľskej gramotnosti, ktorí začali povinnú školskú dochádzku načas v súlade so zákonmi ich krajiny, ani jedenkrát neopakovali či nevynechali ročník a boli narodení v priebehu 12 mesiacov. Výsledky ukázali pozitívny vzťah medzi vekom žiakov a výkonom v čitateľskej gramotnosti v každej analyzovanej krajine a obidvoch cykloch štúdie. Sila tohto vzťahu súvisí s vekom žiakov v čase testovania a uplatňovanými postupmi krajiny týkajúcimi sa odkladu povinnej školskej dochádzky, opakovania alebo vynechania ročníka. Následná analýza bola detailnejšie zameraná na dáta za Slovensko. Výsledky ukázali, že vekové rozdiely sa výraznejšie prejavujú na výkone chlapcov než dievčat; priemerný výkon žiakov rozdelených do skupín podľa veku (mladší žiaci, žiaci vo veku primeranom vzhľadom na daný ročník školskej dochádzky, žiaci starší najviac o rok, žiaci starší o viac než rok) sa významne líši. Skupina žiakov s odkladom školskej dochádzky o jeden rok dosiahla významne horší výsledok ako žiaci v primeranom veku. Preto sme dospeli k záveru, že odklad ich školskej dochádzky bol opodstatnený.
PEDAGOGIKA.SK, 2013, ročník 4, č. 1: 7-35

Kľúčové slová: čitateľská gramotnosť, PIRLS (Progress in International Reading Literacy Study), vekové rozdiely, odklad povinnej školskej dochádzky, opakovanie ročníka

Reading Literacy of the 4th Grade Pupils: Relations of Achievement to Pupils´ Age within the Grade.The study focuses on students´ age differences within a grade and relationship between these age differences and students´ reading literacy achievement from international point of view. The data from two cycles of international reading literacy studies PIRLS 2001 and PIRLS 2006 from Slovakia, France, Italy, Iceland, Norway and Sweden were used. Through regression analyses the reading literacy achievement of normal-aged students is compared. Normal-aged students complied with the schol entry cut-off rules, they did neither repeat nor skip a grade, and they were born within 12 months period. The results showed positive relationship between the students´ age and reading literacy achievement in all analyzed countries and both study cycles. The strenght of this relationship is connected to the age of students at the time of testing and country´s educational policy regarding delay of schol enrollment, and retention or acceleration of students. The subsequent analysis focused on the Slovak data in more detail. The results showed that the age differences were more distinctive in the achievement of boys than girls; the average achievement of students divided into groups according to their age (younger students, normal-aged students, students older one year or less, students older more than one year) differs considerably. The group of students whose school entry was one year delayed achieved significantly lower than normal-aged students. We thus concluded that their school entry delay was reasonable.
PEDAGOGIKA.SK, 2013, Vol. 4 (No. 1: 7-35)

Key words: reading literacy, PIRLS (Progress in International Reading Literacy Study), age differences, delay of primary school enrolment, grade retention

Stiahnuť celý článok v PDF