Slovak Journal for Educational Sciences / Slovenský časopis pre pedagogické vedy
Časopis Pedagogika.sk

Grunová, Martina: Akademická prokrastinace a její negativní dopady na vysokoškolské studenty


Anotácia: Akademická prokrastinace a její negativní dopady na vysokoškolské studenty.Předkládaná práce je zaměřena na akademickou prokrastinaci, tedy prokrastinaci, která je výhradně vázána na studenty v akademickém prostředí a na její negativní dopady, a to v oblasti studia, sociálních vztahů a zdraví. Snahou této práce je předložit ucelený pohled na fenomén prokrastinace, poskytnout souhrn existujících poznatků, blíže seznámit s problematikou prokrastinace u vysokoškolských studentů a zejména přiblížit důležitost fenoménu prokrastinace, jež má v zahraničí dlouholetou historii. Pozornost se zaměřuje na zrealizovaný výzkum na Fakultě humanitních studií Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně a shrnutí jeho výsledků. Cílem výzkumu bylo zjištění prevalence prokrastinace a jejích negativních dopadů na respondenty. Hlavním cílem výzkumu tedy bylo identifikovat vykazovanou míru akademické prokrastinace a identifikovat dopad akademické prokrastinace v oblasti studia, sociálních vztahů a zdraví u studentů FHS UTB. Empirická část byla založena na kvantitativním šetření jevu akademické prokrastinace na vzorku 200 studentů FHS UTB ve Zlíně, u něhož bylo zvoleno dotazníkové šetření, kde byla mimo jiné využita Škála prokrastinace pro studenty.

PEDAGOGIKA.SK, 2015, ročník 6, č. 4: 261-280

Kľúčové slová: prokrastinace, akademická prokrastinace, negativní dopad, studium, sociální vztahy, zdraví

Academic Procrastination and its Negative Impact on University Students. This thesis is focused on academic procrastination, procrastination, therefore, which is tied exclusively to students in the academic environment and its negative effects, namely in the area of study, social relations and health. The aim of this work is to present a comprehensive view of the phenomenon of procrastination, provide a summary of existing knowledge, more familiar with the problems of procrastination among college students and in particular to bring the importance of the phenomenon of procrastination, which has a long history abroad. Attention focuses on research arise at the Faculty of Humanities, Tomas Bata University in Zlin and a summary of its results. The aim of the research was to determine the prevalence of procrastination and its negative impact on respondents. The main objective of this research was to identify the reported measure of academic procrastination and identify the impact of academic procrastination in the study, social relationships and health of students FHS UTB. The empirical part was based on quantitative investigation of the phenomenon of academic procrastination on a sample of 200 students of the Faculty of Humanities UTB, which has been selected questionnaire, which was used, among other things Procrastination Scale for Students.

PEDAGOGIKA.SK, 2015, Vol. 6 (No. 4: 261-280)

Key words: : procrastination, academic procrastination, negative impact, study, social relationships, health

Stiahnuť celý článok v PDF