Slovak Journal for Educational Sciences / Slovenský časopis pre pedagogické vedy
Časopis Pedagogika.sk

Jurík, Pavol: Stručný prehľad e-learningových nástrojov a možností ich používania


Anotácia: Dištančná výučba má mnohé špecifiká, medzi ktoré patria najmä absencia priameho medziľudského kontaktu, absencia klasickej vyučovacej tabule a dlhý čas strávený pred obrazovkami počítačov, tabletov alebo smartfónov. Autor článku zastáva názor, že klasická výučba v triedach sa e-learningovými prostriedkami nedá plnohodnotne nahradiť, no napriek tomu takéto nástroje predstavujú užitočnú pomôcku v čase, keď klasická výučba nie je možná. Cieľom tohto článku je vytvoriť stručný, ale výstižný prehľad rozličných typov             e-learningových nástrojov a možností ich využívania. E-learningové nástroje sme rozdelili do siedmich základných kategórií podľa účelu ich použitia, pričom niektoré kategórie sú podľa potreby členené na podkategórie.  Veríme, že  táto  klasifikácia  prinesie učiteľom základný prehľad o e-learningových nástrojoch, vďaka čomu sa budú môcť inšpirovať a obohatiť svoju výučbu o ten či onen nástroj podľa svojich špecifických potrieb a želaní. 

PEDAGOGIKA.SK, 2021, ročník 12, č. 2, s. 68-84

Kľúčové slová: e-learning, e-learningové nástroje, dištančná výučba, klasifikácia, pandémia.

 A brief overview of e-learning tools and the possibilities of their use. Distance learning has many specifics, including the absence of direct interpersonal contact, the absence of a classic blackboard and long time spent in front of computer screens, tablets or smartphones The author of this article is of the opinion that classical teaching in the classroom cannot be fully replaced by e-learning tools, but nevertheless such tools may be very useful at a time when classical teaching is not possible to do. The aim of this article is to create a brief but apposite overview of different types of e-learning tools and the possibilities of their use. We have divided e-learning tools into seven basic categories according to the purpose of their use, while some categories are divided into subcategories if it is needed. We believe that this classification will provide teachers with a basic overview of e-learning tools, thanks to which they will be able to inspire themselves and to enrich their teaching with this or that tool according to their specific needs and wishes.

PEDAGOGIKA.SK, 2021, vol. 12, no. 2, p. 68-84

Key words: e-learning, e-learning tools, distance learning, classification, pandemic.

Otvoriť celý článok v PDF